MISSFÖRSTÅND OCH MISSANPASSNING

Världens Största Brottsmysterier - - Annecy-morden -

An­ne­cy-fal­let var en in­ter­na­tio­nell historia vil­ket har lett till att det finns ex­tra många möj­li­ga gär­nings­män. Brot­tets in­ter­na­tio­nel­la ka­rak­tär har ock­så gjort det svårt för polisen att för­stå om­fatt­ning­en av det he­la. Ny­hets­rap­por­ter från re­spek­te­ra­de käl­lor gick ut med helt mot­stri­di­ga upp­gif­ter om de dö­das liv och in­tres­sen. Fransk po­lis var sär­skilt obe­kväm med att eng­els­män­nen var in­blan­da­de i ett fall på fransk mark. Re­la­tio­nen mel­lan län­der­na gyn­na­des kanske in­te di­rekt av att den miss­tänk­te Zaid al-hil­li of­fent­ligt an­tyd­de att han an­vänts som syn­da­bock i en fransk kon­spi­ra­tion för att skyd­da en fransk gär­nings­man. Frans­ka myn­dig­he­ter har där­e­mot gått ut och be­römt den eng­els­ka po­li­sens ar­be­te.

För att un­der­lät­ta ut­red­nings­ar­be­tet och kom­mu­ni­ka­tio­nen mel­lan län­der­na fick de ta emot stöd från Eu­rojust, EU:S av­del­ning för rätts­ligt sam­ar­be­te. Par­ter­na fick an­tag­li­gen den här hjäl­pen på grund av te­o­ri­er­na om en kärn­krafts­kon­spi­ra­tion el­ler tan­ken om att mo­ti­vet till mor­den var be­drä­ge­ri (sna­ra­re än att det rör­de sig om ett iso­le­rat mord­dåd). Av­del­ning­en ar­be­tar van­ligt­vis med den ty­pen av brott.

Ett an­nat pro­blem i fal­let var de sto­ra skill­na­der­na i re­sul­tat. Ut­red­ning­en gick sta­digt fram­åt i Eng­land och Frank­ri­ke men and­ra par­ter ha­de mind­re fram­gång, till ex­em­pel Irak och USA. Zaid al-hil­li släpp­tes ut­an att ha bli­vit åta­lad (på grund av bris­tan­de be­vis) i Eng­land. En­ligt den slut­gil­ti­ga rap­por­ten för­blir han of­fi­ci­ellt miss­tänkt i Frank­ri­ke. Han kan kal­las in till för­hör igen om den ge­men­sam­ma utred­nings­grup­pen ser att det finns skäl att gö­ra det. Zaid har ut­ta­lat sig om att han är myc­ket lät­tad över att in­te läng­re va­ra miss­tänkt i fal­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.