No­to­ri­ous B.I.G.

NÄR BIG­GIE SMALLS MÖR­DA­DES BA­RA NÅG­RA MÅ­NA­DER EF­TER TU­PAC VER­KA­DE DET SOM ETT HÄMNDDÅD. MEN VEM STOD BAKOM DET?

Världens Största Brottsmysterier - - Innehåll -

En blo­dig upp­gö­rel­se mel­lan öst och väst.

Som ett eko av hän­del­ser­na i sep­tem­ber låg nu yt­ter­li­ga­re en hip­hop-stjär­na och blöd­de ihjäl i en bil – träf­fad av minst fy­ra ku­lor som av­los­sats på kort av­stånd från en för­bi­pas­se­ran­de bil. Den här gång­en var off­ret Christop­her ”Big­gie Smalls” Wal­la­ce, ali­as The No­to­ri­ous B.I.G., och mo­ti­vet var hämnd. Kon­flik­ten mel­lan två ri­va­li­se­ran­de gäng ha­de es­ka­le­rat så myc­ket att många var räd­da för att det he­la skul­le slu­ta med en re­jäl smäll.

Un­der en blod­röd him­mel

Ba­ra sex må­na­der ef­ter attentatet mot Tu­pac var det dags igen. På fredag kväll den 7:e mars blev publi­ken som to­kig när Big­gie Smalls räck­te över ett pris till To­ni Brax­ton på Soul Train Mu­sic Awards i Los Ang­e­les. Big­gie var i stan in­för lan­se­ring­en av sitt nya stu­di­o­al­bum ”Li­fe Af­ter De­ath” som skul­le släp­pas den 25:e mars, och skul­le ock­så mark­nads­fö­ra mu­sik­vi­de­on till sing­eln ”Hyp­no­ti­ze”.

Med si­na 150 ki­lo och 182 cen­ti­me­ter var Big­gie på al­la sätt en gi­gant på den ame­ri­kans­ka öst­kus­tens hip­hop-scen. Se­an ”Puff Dad­dy” Combs tog ho­nom un­der si­na ving­ar 1992 och han skrev kon­trakt med Combs ny­star­ta­de bo­lag Bad Boy Re­cords. Han klätt­ra­de snart till top­pen och The No­to­ri­ous B.I.G. blev snart ett av bran­schens mest kän­da namn.

Ef­ter pris­ut­del­ning­en åk­te Big­gie till en ef­ter­fest som ar­ran­ge­ra­des av Vi­be Ma­ga­zi­ne på Pe­ter­sen Au­to­mo­ti­ve Mu­se­um, Wilshi­re Bou­le­vard. Fes­ten blev tvung­en att av­bry­tas ef­ter ett kort tag då be­kym­ra­de brand­män me­na­de att det var för myc­ket folk i lo­ka­len.

Men hund­ra­tals gäs­ter var fort­fa­ran­de fest­sug­na och ström­ma­de ut på par­ke­rings­plat­sen runt kloc­kan 00:45, på jakt ef­ter ny fest. En av dem var Faith Evans – Big­gi­es se­pa­re­ra­de fru och mor till hans ny­föd­da son. Folk kör­de som gal­ning­ar den nat­ten. Big­gie satt i pas­sa­ge­rar­sä­tet på en GMC Su­bur­ban SUV, som stan­na­de vid rött ljus un­ge­fär fem­tio me­ter från fest­lo­ka­len. En mörk­grön Chev­ro­let Im­pa­la SS kör­de upp vid si­dan av Big­gie och hans vän­ner. Bakom rat­ten satt en svart man i blå kostym och flu­ga.

Den väl­kläd­de man­nen drog fram en 9 mm ”blue ste­el”-pi­stol och sköt fem snab­ba skott mot Big­gi­es bil. Fy­ra ku­lor träf­fa­de rap­pa­rens kropp. Pre­cis som med skott­dra­mat i Las Ve­gas, som se­na­re skul­le le­da till Tu­pac Sha­kurs död, var det ing­en an­nan än den pri­mä­ra mål­tav­lan som blev ska­dad (om vi bort­ser från ris­pan i Ma­ri­on Knights bak­hu­vud).

Big­gie kör­des till Ce­dars-si­nai Me­di­cal Cen­ter, men in­te ens de mest kunniga lä­kar­na i värl­den ha­de kun­nat räd­da rap­stjär­nans liv. Han död­för­kla­ra­des kloc­kan 01:15.

Vem blir näs­ta of­fer?

En­ligt ob­duk­tions­rap­por­ten gick den första kulan in i väns­ter arm och ut ge­nom hand­le­den. Den and­ra träf­fa­de Big­gie i ryg­gen och gick ige­nom krop­pen ut­an att träffa någ­ra vi­ta­la or­gan, och pas­se­ra­de se­dan ut ge­nom ax­eln. Den tred­je träf­fa­de ho­nom i lå­ret. Det skul­le vi­sa sig att det fjär­de skot­tet blev det död­li­ga: Den kulan gick in i hö­ger höft och ska­da­de tjock­tar­men, le­vern, hjär­tat och den öv­re de­len av väns­ter lunga in­nan den stan­na­de vid ax­eln.

Mor­det på Big­gie ska­pa­de än­nu stör­re chock­vå­gor i

DEN FJÄR­DE KULAN SKUL­LE VI­SA SIG VA­RA DEN DÖD­LI­GA

rap-kret­sar­na än mor­det på Sha­kur. I Las Ve­gas fanns det trots allt en miss­tänkt med ett mo­tiv – Or­lan­do An­der­son, som kan ha ve­lat häm­nas ef­ter miss­han­deln av Tu­pac och hans crew. Taj­ming­en för då­det ty­der på att det var en hämndak­tion av en grupp som an­såg att det låg mer bakom mor­det på Sha­kur, och att det in­te ba­ra var An­der­son som var skyl­dig. De här idéer­na led­de till att många av Tu­pacs och Big­gi­es vän­ner i bran­schen blev oro­li­ga för vad som skul­le kom­ma här­näst.

”Det här är första gång­en jag verk­li­gen känt mig otrygg”, sa Ice-t. Han fick hö­ra om mor­det på Big­gie ba­ra tju­go mi­nu­ter ef­ter att det ha­de skett. Hans vän­ner var oro­li­ga för att ”Ori­gi­nal Gangs­ta’”-rap­pa­ren kun­de bli näs­ta of­fer. Kon­flik­ten mel­lan öst- och väst­kustrap­par­na såg ut att kun­na ex­plo­de­ra i en to­tal våldsor­gie, och om hämnd­lyst­na Tu­pac-an­häng­a­re stod bakom mor­det på Big­gie, vem stod då näst på tur?

Lug­net fö­re stor­men

Trots det lång­va­ri­ga ”kri­get” mel­lan rap­par­na på vä­stoch öst­kus­ten var det få som ana­de vad som skul­le kom­ma här­näst. Ba­ra någ­ra vec­kor ef­ter Big­gi­es död ar­ran­ge­ra­de Snoop Dog­gy Dog från Los Ang­e­les­ba­se­ra­de De­ath Row Re­cords (Tu­pac Sha­kurs skiv­bo­lag) och Se­an ”Puff Dad­dy” Combs från New York-bo­la­get Bad Boy En­ter­tain­ment (som Big­gie Smalls var knu­ten till) en press­kon­fe­rens där bå­da si­dor häv­da­de att det in­te fanns nå­got ont blod mel­lan dem.

Be­tyd­de det här att pi­stol­man­nen som av­fy­ra­de skot­ten i Los Ang­e­les age­ra­de helt på eget be­våg? El­ler fun­ge­ra­de press­kon­fe­ren­sen som en rökri­då så att Big­gie skul­le sän­ka gar­den och bli ett lät­ta­re of­fer?

I en in­ter­vju med hip­hop-ra­di­osta­tio­nen Hot 97 i New York, sa Ice-t kort ef­ter mor­det: ”Jag vill in­te att folk ska tro att det här är nå­gon sorts skämt för oss i L.A. Vi grå­ter över det här, pre­cis som de gör i New York.”

Det skul­le vi­sa sig att räds­lan för hämnd och yt­ter­li­ga­re upp­trapp­ning av fej­den var över­dri­ven. Ing­en greps, fal­let kall­na­de och det sked­de inga fler mord på ra­pe­li­tens sto­ra stjär­nor, va­re sig på öst- el­ler väst­kus­ten Miss­tan­kar­na skul­le istäl­let rik­tas mot LAPD, polisen i Los Ang­e­les.

Strax ef­ter Big­gie-mor­det sköts två po­li­ser i Uni­ver­sal Ci­ty i L.A. En av dem dog. En av po­li­ser­na som un­der­sök­te fal­let (in­nan han drog sig ur i pro­test) var Rus­sell Poo­le. Han in­si­nu­e­ra­de att hans kol­le­gor kan ha va­rit in­vol­ve­ra­de i Big­gi­es död. Ett en­da ryk­te som skul­le kom­ma att star­ta en la­vin av kon­spi­ra­tions­te­o­ri­er om kor­rup­tion in­om po­lis­vä­sen­det. Det gick så långt att Big­gie Smalls fa­milj stäm­de LAPD.

Ett re­sul­tat av de­ras stäm­nings­an­sö­kan, som skul­le kun­na kos­ta Los Ang­e­les hund­ra­tals mil­jo­ner dol­lar, blev att det 2006 bil­da­des en sär­skilt in­sats­styr­ka. Grup­pen led­des av Gred Ka­ding och dess upp­drag var att tit­ta när­ma­re på lö­sa trå­dar från ti­di­ga­re ut­red­ning­ar.

Mot löf­te om im­mu­ni­tet lyc­ka­des Ka­ding och hans team fak­tiskt få fram fle­ra er­kän­nan­den från folk som sa att de va­rit in­vol­ve­ra­de i mor­den på Big­gie och Sha­kur. Men Ka­ding blev snart bort­kopp­lad från fal­let och själv grans­kad, tyd­li­gen för att han ska ha läm­nat osan­na upp­gif­ter i rätts­li­ga do­ku­ment till ett an­nat mål.

Utre­da­ren blev i ef­ter­hand helt ren­tvådd från al­la miss­tan­kar – vid un­ge­fär sam­ma tid­punkt som

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.