VAD LÅG I PÅ­SAR­NA?

Världens Största Brottsmysterier - - Diamantkuppen -

Den sto­ra frå­gan är in­te vad det var som hän­de med rå­di­a­man­tar­na från val­vet. Frå­gan är vem de le­ve­re­ra­des till och om de över­hu­vud­ta­get ham­na­de i nå­gon an­nans hän­der. Den of­fi­ci­el­la för­kla­ring­en är att Not­ar­bar­to­lo öpp­na­de på­sar­na, lät di­a­man­ter­na på ett vär­de av un­ge­fär 80 mil­jo­ner dol­lar dan­sa över hans hän­der för en se­kund och se­dan bör­ja­de för­be­re­da le­ve­ran­sen av ste­nar­na.

Dessvär­re för ho­nom och res­ten av li­gan hit­ta­de polisen vi­de­on de ha­de ta­git in­ne i Di­a­mant­cent­ret. Dess­utom kun­de la­gens långa arm häm­ta Dna-spår från en halvä­ten mac­ka som läm­nats i ett di­ke nä­ra An­twer­pen. Till­sam­mans med tra­fik­da­ta från gäng­ets te­le­fo­ner och en del and­ra tunga tek­nis­ka be­vis kun­de polisen gri­pa Not­ar­bar­to­lo, Elio ”Ge­ni­et” D’ono­rio, Fer­di­nan­do ”Monst­ret” Fi­not­to och Pi­etro ”Spee­dy” Ta­va­no. De sat­te dit he­la gäng­et utom ”Nyc­kel­kung­en” som fort­fa­ran­de är på fri fot.

De döm­des var och en till fem års fäng­el­se. Utom Not­ar­bar­to­lo. Han fick ett dub­belt så långt straff ef­tersom han var hjär­nan bakom pla­nen. En­ligt polisen var det myc­ket san­no­likt så att Not­ar­bar­to­los maf­fi­a­kon­tak­ter hjälp­te till att han­te­ra tjuv­god­set.

Not­ar­bar­to­lo kun­de dock be­rät­ta en an­nan, egent­li­gen gans­ka rim­lig, historia. En­ligt ho­nom fanns det in­te en en­da li­ten di­a­mant i ”Monst­rets” di­a­mant­på­sar. Det som skul­le ha va­rit ett byte på 100 mil­jo­ner dol­lar blev plöts­ligt ba­ra en bråk­del så myc­ket värt, max­i­malt 10-20 mil­jo­ner dol­lar. Not­ar­bar­to­lo var be­svi­ken men för­sök­te för­stå vad det var som ha­de hänt. Käns­lan av att kupp­ma­kar­na själ­va rå­kat ut för en kupp för­stärk­tes av att hans kon­takt i Di­a­mant­cent­ret (en svek­full ju­ve­le­ra­re som ha­de för­med­lat in­for­ma­tion och stått för de­lar av fi­nan­sie­ring­en) in­te dök upp för att få sin del av by­tet.

En­ligt Not­ar­bar­to­lo mås­te det he­la ha va­rit ett stort för­säk­rings­be­drä­ge­ri. Ef­tersom sto­ra de­lar av di­a­mant­han­deln i An­twer­pen sked­de un­der bor­det

” tvät­ta” skul­le det in­te va­ra så svårt att rå­di­a­man­ter till en kost­nad av någ­ra få mil­jo­ner dol­lar.

Så såg i al­la fall Not­ar­bar­to­los för­kla­ring ut. Polisen trod­de där­e­mot att det var en ur­säkt för att döl­ja hans kopp­ling­ar till vännerna i Ita­li­en. Men di­a­man­ter­na har än­nu in­te synts till och var­ken maf­fi­a­kon­tak­ter­na el­ler den mys­tis­ka kon­tak­ten på in­si­dan har kun­nat iden­ti­fie­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.