De störs­ta livs­for­mer­na........

Vår fantastiska planet - - Innehåll -

Man be­hö­ver in­te le­ta länge för att hit­ta nå­gorlun­da sto­ra livs­for­mer. De väx­er över­allt, men de all­ra störs­ta livs­for­mer­na ten­de­rar att le­va långt ifrån den klå­fing­ri­ga män­ni­skan.

En enorm sam­ling ko­los­sa­la va­rel­ser och väl­di­ga bjäs­sar.

Högs­ta trä­det

På en hem­lig plats i Red­wood Na­tio­nal Park, nor­ra Ka­li­for­ni­en, väx­er Hy­pe­ri­on. Trä­det upp­täck­tes 2006 och tros va­ra om­kring 750 år gam­malt. Det är 115,55 meter högt och skul­le för­mod­li­gen ha bli­vit än­nu hög­re om det in­te vo­re för stö­ran­de hack­spet­tar.

Störs­ta dägg­dju­ret

Inga över­rask­ning­ar när det gäl­ler vil­ket djur som är det störs­ta le­van­de dju­ret bå­de i mo­dern och hi­sto­risk tid: blå­va­len. Den störs­ta blå­val som har vägts var 190 ton tung och 30 meter lång. Man har mätt någ­ra läng­re ex­em­plar men in­te kun­nat väga dem.

Störs­ta land­le­van­de dägg­dju­ret

Ett ex­em­plar av den af­ri­kans­ka sa­van­ne­le­fan­ten är en­ligt Gu­in­ness re­kord­bok störst med si­na 12,7 ton. Sa­van­ne­le­fan­ten får i jäm­fö­rel­se med sin ku­sin skogs­e­le­fan­ten att se li­ten ut med si­na blyg­sam­ma sex ton.

Störs­ta rov­dju­ret

Sjö­e­le­fant­ha­nar är of­ta fy­ra till sex gång­er stör­re än ho­nor­na och är med si­na nä­ra fy­ra ton värl­dens störs­ta köt­tä­ta­re. De dy­ker of­ta i över 20 mi­nu­ter på jakt ef­ter bläck­fisk och fisk som ut­gör mer­par­ten av dess kost.

Störs­ta encel­li­ga or­ga­nis­men

Det kanske är en tek­ni­ka­li­tet, men de störs­ta slem­svam­par­na kan bli fle­ra kvadrat­me­ter. Slem­svam­pen är en encel­lig or­ga­nism som kan sam­man­fo­ga sig med and­ra och fun­ge­ra som en mul­ti­cel­len­het un­der kär­va ti­der.

Längs­ta dju­ret

Lång­snö­ret – som har det ko­mis­ka la­tins­ka nam­net li­neus lon­gis­si­mus och le­ver i strand­s­and – kan gö­ra an­språk på att va­ra det längs­ta dju­ret. En som skölj­des i land i St Andrews, Skott­land 1864 mät­te för­bluf­fan­de 55 meter. Det är mer än dub­belt så långt som en blå­val.

”Var­je livs­form har sin egen hem­lig­het till mas­siv till­växt, men ock­så en öv­re gräns.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.