Svär­mar och stim ....................

Vår fantastiska planet - - Innehåll -

Om man ob­ser­ve­rar ett djur när det ko­or­di­ne­rar si­na rö­rel­ser är kopp­ling­en till dess egen kropp tyd­lig. Men när tu­sen­tals in­di­vi­der av en art möts och rör sig till­sam­mans, per­fekt syn­kro­ni­se­ra­de, är den in­te li­ka tyd­lig. Te­le­pa­tis­ka be­drif­ter sker på land, un­der vat­ten och i luf­ten. När upp­vi­sar sitt myll­ran­de be­te­en­de, av­slö­jas en dju­pa­re ni­vå av evo­lu­tio­nen.

Flock­be­te­en­de

vän­da på him­len sam­ti­digt. Det är fres­tan­de att till­skri­va det­ta be­te­en­de till de en­skil­da fåg­lar­na, men i själ­va ver­ket är det en egen­skap hos själ­va grup­pen. Ing­en en­skild få­gel styr – det är de re­la­tivt enk­la be­slu­ten hos var­je in­di­vid som in­te­ra­ge­rar och bil­dar ett kom­plext ad­ap­tivt sy­stem.

Det är in­te ba­ra för syns skull. Rov­djur kan av­skräc­kas av det sto­ra an­ta­let in­di­vi­der, det kan ock­så va­ra svårt att fo­ku­se­ra på ett en­da mål

Svär­man­de kan ock­så un­der­lät­ta i for­ma­tion för att kun­na an­vän­da sig av luft­ström­mar­na från de främ­re per­ma­nen­ta le­da­re – en ny få­gel tar led­ning­en vid var­je för­änd­ring i rikt­ning.

Små djur sam­las of­ta i sto­ra, sam­ord­na­de grup­per. Men hur sker

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.