Galá­pa­go­sö­ar­na........................

Vår fantastiska planet - - Innehåll - Ian Even­den

Galá­pa­go­sö­ar­na har ska­pats av vul­ka­nisk ak­ti­vi­tet och lig­ger iso­le­ra­de i Stil­la ha­vet.

Cir­ka 80 mil ut­an­för Sy­da­me­ri­kas väst­kust lig­ger Galá­pa­gos – ett an­tal vul­ka­nis­ka öar som sträc­ker sig över ekva­torn.

I dag ut­gör de 18 hu­vud­ö­ar­na (som in­be­gri­per över hund­ra mind­re öar och klip­por) en del av Ecu­a­dor och har ut­nämnts till na­tio­nal­park och bi­o­lo­giskt ma­r­in­re­ser­vat. Men de­ras sta­tus som ett av värl­dens un­der­verk be­ror på det sto­ra an­ta­let djurar­ter som finns där och ing­en an­nan­stans. Öar­nas ex­plo­sions­ar­ta­de liv be­ror främst på havs­ström­mar­na. Den kal­la Hum­bold­t­ström­men som hu­vud­sak­li­gen ström­mar från norr och Cromwell­ström­men som rör sig mot ös­ter tving­as upp mot ytan där öar­na sti­ger upp från havs­bot­ten – det ky­ler i sin tur ned om­rå­det och med­för att det of­ta finns gott om regn­vat­ten. Det kal­la­re havs­vatt­net för­ser ock­så vatt­net runt öar­na med nä­rings­äm­nen, vil­ket le­der till en rik va­ri­a­tion av havs­liv. Ut­ö­ver många ar­ter av sjö­fåg­lar finns här ock­så ha­jar, sjö­le­jon och de en­da ma­ri­na le­gu­a­ner­na i värl­den. Des­sa am­fi­bis­ka öd­lor sim­mar ut från stran­den och fes­tar på de grö­na al­ger som väx­er på ste­nar­na un­der vat­ten­y­tan. Öns namn kom­mer från en an­nan in­vå­na­re: jät­tesköld­pad­dan. De spans­ka upp­täckts­re­san­den som först kart­la­de öar­na om­kring 1570, kal­la­de sköld­pad­dor­na som bod­de på öar­na för ”galá­pa­gos” ef­ter ryt­tar som de­ras kropps­form på­min­ner om. Och det var des­sa sköld­pad­dor som se­dan fick ge namn till he­la ögrup­pen.

En rik histo­ria

Eu­ro­pe­er ha­de rå­kat kom­ma för­bi öar­na 35 år ti­di­ga­re när den spans­ka bis­ko­pen från Pa­na­ma kom ur kurs på en seg­ling till Pe­ru. Han upp­täck­te läm­ning­ar av ke­ra­mik som pe­ka­de på en ti­di­ga­re bo­sätt­ning, men det fanns inga tec­ken på per­ma­nen­ta in­vå­na­re. En eng­elsk kap­ten be­sök­te öar­na 1593 och från dess till in på 1800-ta­let an­vän­des öar­na som göm­stäl­le av pi­ra­ter som plund­ra­de spans­ka far­tyg. Val­fång­a­re och päls­hand­la­re an­vän­de sig ock­så av öar­na

och gick hårt åt sköld­pad­dor­na som tjä­na­de som en lät­till­gäng­lig källa till mat. De kan stap­las på ett skepp och le­va ut­an mat el­ler vat­ten i fle­ra må­na­der, vil­ket gav sjö­män­nen till­gång till färskt kött. Det­ta plus säljak­ten gjor­de att vis­sa ar­ter utro­ta­des.

I dag är en be­folk­ning på cir­ka 25 000 in­vå­na­re ut­spridd på de fem be­bod­da öar­na. De be­fol­ka­des ti­digt på 1900-ta­let, och när öar­na an­vän­des som mi­li­tär­bas un­der and­ra världs­kri­get. Många in­vå­na­re är fis­ka­re, men se­dan Galá­pa­go­sö­ar­na blev en na­tio­nal­park har tu­ris­men bli­vit en vik­tig fak­tor. Män­ni­skor från he­la värl­den floc­kas till des­sa uni­ka öar för att upp­le­va na­tu­rens fan­tas­tis­ka mång­fald.

Från att ha fun­ge­rat som pi­rat­göm­stäl­le till att in­spi­re­ra Dar­wins epok­gö­ran­de av­hand­ling – Galá­pa­go­sö­ar­na har en minst sagt unik histo­ria.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.