Or­ka­ner.......................................

Vår fantastiska planet - - Innehåll -

Det är en varm apri­l­ef­ter­mid­dag i väst­ra Tex­as. So­len gas­sar och varm, fuk­tig luft rör på sig från Mex­i­kans­ka gol­fen sö­derut. Hög­re upp i at­mo­sfä­ren sipp­rar kall, torr luft över Klip­pi­ga ber­gens snötäck­ta top­par och ner på and­ra si­dan. Där des­sa två luft­mas­sor möts kom­mer nå­got dra­ma­tiskt att

för bildan­det av en tromb – en kraft­full ro­te­ran­de tratt av luft, med vin­dar så snab­ba att de in­te kan mä­tas or­dent­ligt ut­an istäl­let bru­kar upp­skat­tas med hjälp av ra­dar, el­ler ef­teråt ut­i­från ska­dor­na den har or­sa­kat. Trom­ber har ob­ser­ve­rats på al­la jordens kon­ti­nen­ter ut­om Antark­tis. Star­kast och mest fre­kven­ta är de i USA:s cen­tral­sta­ter - ett om­rå­de som kal­las ”trom­b­kor­ri­do­ren”. Eu­ro­pa, Ki­na, In­di­en, Austra­li­en, Syd­af­ri­ka och Ar­gen­ti­na drab­bas ock­så re­gel­bun­det.

Trom­ber va­ri­e­rar i stor­lek och form, från kilo­me­ter­sto­ra ”kil­for­ma­tio­ner” till tun­na, sling­ran­de ”rep” som kan se mind­re far­li­ga ut, men fak­tiskt kan stäl­la till med mer för­öd­el­se ef­tersom stor­mens kraft blir mer kon­cen­tre­rad. De kraft­ful­la na­tur­kraf­ter­na kan här­ja från ba­ra någ­ra se­kun­der till tim­mar i sträck.

bäst kla­rar sig un­dan en tor­na­do, men det bäs­ta rå­det är all­tid det enk­las­te. Ta even­tu­el­la storm­var­ning­ar på all­var och vis­tas an­ting­en un­der jord el­ler i ett rum på bot­ten­vå­ning­en med så få föns­ter som möj­ligt.

at­mo­sfä­riskt fe­no­men som är li­ka vilt och våld­samt som trom­ben.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.