Öknar...........................................

Vår fantastiska planet - - Innehåll - Ben Eve­rard

De täc­ker en tred­je­del av värl­dens mark och de in­ne­hål­ler be­tyd­ligt mer än sand, kak­tu­sar och oa­ser. De kanske ock­så är kal­la­re än vad du fö­re­stäl­ler dig.

Or­det öken på­min­ner om ett land­skap täckt med gyl­le­ne sand som sträc­ker sig mot ho­ri­son­ten – en om­giv­ning som in­gju­ter bå­de be­und­ran och fa­sa.

Det är emel­ler­tid en gans­ka miss­vi­san­de bild. Det finns na­tur­ligt­vis så­da­na öknar, men de är in­te så många. En­dast om­kring 20 pro­cent av värl­dens öknar är sand­ba­se­ra­de, och de två som är störst ser gans­ka an­norlun­da ut. Antark­tis-öken täc­ker det sto­ra pol­om­rå­det på drygt 14 mil­jo­ner kvadrat­kilo­me­ter och är stör­re än Eu­ro­pa och In­di­en till­sam­mans. Den störs­ta san­dök­nen är Sa­ha­ra med en yta av cir­ka nio mil­jo­ner kvadrat­kilo­me­ter (li­te stör­re än Bra­si­li­en, el­ler li­te mind­re än USA be­ro­en­de på hur man väl­jer att se det).

Och det är in­te ba­ra gyl­le­ne sand som ska­par en öken, ut­an även av­sak­na­den av regn. Ett om­rå­de med mind­re än 25 cen­ti­me­ter regn per år klas­si­fi­ce­ras som öken. Den Antark­tis­ka ök­nen är täckt av is, men väl­digt li­te av den isen har kom­mit dit som ne­der­börd ny­li­gen. Antark­tis har in­te ba­ra den störs­ta ök­nen, den in­ne­hål­ler ock­så de tor­ras­te om­rå­de­na. Om­rå­det som li­te fan­ta­si­löst kal­las för Dry Val­ley sak­nar ne­der­börd helt. Som jäm­fö­rel­se får de tor­ras­te de­lar­na av den tor­ras­te san­dök­nen (Ataca­ma) en år­lig ne­der­börd på en mil­li­me­ter. Det är mind­re på ett helt år än vad Sve­ri­ge får en van­lig dag i ju­ni.

He­li­o­sta­ter som om­ger en av de tre pan­nor­na vid kraft­ver­ket Ivan­pah. Den­na öken­ba­se­ra­de pan­na ge­ne­re­rar 126 me­ga­watt ener­gi.

”Den Antark­tis­ka ök­nen täc­ker det sto­ra pol­om­rå­det på drygt 14 mil­jo­ner kvadrat­kilo­me­ter och är stör­re än Eu­ro­pa och In­di­en till­sam­mans.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.