Att le­va och ar­be­ta i ba­na runt jor­den

Vår fantastiska planet - - Iss - Internationalla Rymdstationen -

ISS-be­sätt­ning­en mås­te le­va li­te an­norlun­da för att kla­ra sig i mikro­gra­vi­ta­tio­nens värld.

Var­dags­li­vet i rym­den skil­jer sig in­te så myc­ket från li­vet på jor­den, men det är an­norlun­da på någ­ra punk­ter. Mer­par­ten av ma­ten kom­mer i va­ku­um­för­seg­la­de för­pack­ning­ar och tilla­gas av ast­ro­nau­ter­na in­för re­la­tivt nor­ma­la mål­ti­der. De mås­te dock äta för­sik­tigt – små bi­tar av mat kan an­nars stäl­la till det med luft­sy­ste­met. Ast­ro­nau­ter bors­tar tän­der­na som van­ligt (bort­sett från att de mås­te sväl­ja tand­krä­men) och ren­gör sig med tvätt­svam­par som krä­ver väl­digt li­te vat­ten. To­a­lettav­fal­let forslas bort med ett sug­ba­se­rat sy­stem.

Vikt­lös­he­ten på rymd­sta­tio­nen or­sa­kar be­ty­dan­de pro­blem vad gäl­ler ast­ro­nau­ter­nas fy­sis­ka form, in­te minst minsk­ning av musk­ler och ben­mas­sa. ISS är ut­rus­tad med trä­nings­red­skap för att för­hind­ra det­ta, bland an­nat en re­sistiv en­het som si­mu­le­rar trä­ning med vik­ter och ett löp­band som ast­ro­nau­ter­na mås­te spän­na fast sig vid för att kun­na an­vän­da.

Be­sätt­ning­en so­ver i små bäd­dar om­kring åt­ta tim­mar om da­gen och job­bar runt tio tim­mar de fles­ta da­gar, vil­ket även ger dem en hel del tid för av­kopp­ling.

Fly­gin­gen­jör Peg­gy Whit­son och be­fäl­ha­va­re Va­le­ry Kor­zun med vikt­lö­sa ham­bur­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.