Konst­gjor­da sol­da­ter

Vår fantastiska planet - - Terrakottaarmén -

Qins ar­mé fär­dig­ställ­des tack va­re ar­betsin­sat­sen från tu­sen­tals män­ni­skor i ett slags lö­pan­de band.

Om­kring 700 000 stat­ligt an­ställ­da och hant­ver­ka­re fick i upp­drag att ska­pa kej­sa­re Qins mau­so­le­um. Ma­jo­ri­te­ten av dem job­ba­de med ter­ra­kot­ta­fi­gu­rer­na. Med ma­te­ri­al från när­lig­gan­de Mount Zin ska­pa­de hant­ver­kar­na ben, ar­mar och tor­sos se­pa­rat me­dan hu­vu­de­na till­ver­ka­des i sex oli­ka gjut­for­mar och se­na­re gavs uni­ka drag. Ar­méns va­pen, av vil­ka ma­jo­ri­te­ten tros ha stu­lits strax ef­ter att mau­so­le­et för­seg­la­des, var äk­ta va­ra. Det hand­la­de om sam­ma slags utrust­ning som ha­de an­vänts i strid åren runt Qins sty­re.

Kanske ar­mén ba­ra var gräd­den på mo­set i grav­kam­ma­ren. Rap­por­ter från ett se­kel se­na­re be­skri­ver hur kej­sa­ren ur­sprung­li­gen be­grav­des med pa­lats, torn, och – iro­niskt nog med tan­ke på hans död – hund­ra flo­der med rin­nan­de kvick­sil­ver.

Alex Cox

Ibland kan man in­te lå­ta bli att skry­ta – även i li­vet ef­ter det­ta. Egyp­tens härs­ka­re stal kanske sho­wen med de ut­stu­de­ra­de py­ra­mi­der­na i Gi­za, men Ki­nas förs­ta kej­sa­re, Qin Shi Hu­ang­di, be­stäm­de sig för att han be­höv­de li­te säll­skap i döds­ri­ket. För...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.