En mo­ais upp­bygg­nad

Vår fantastiska planet - - Terrakottaarmén -

Vii tar en tit­ti påå Ra­pa Nui-if­fol­kets l sä­reg­na till­verk­nings­tek­nik.

Un­der hund­ra­tals år kar­va­des mo­ai­er­na ut för hand och re­pre­sen­te­ra­de oli­ka hi­sto­ris­ka fi­gu­rer. Trots att var­je mo­ai var unik var fle­ra av de grund­läg­gan­de de­sig­ne­le­men­ten ge­men­sam­ma.

Ögo­nen

Frag­ment som har hit­tats i när­he­ten av många mo­ai­er an­ty­der att som­li­ga skulp­tu­rer – för­mod­li­gen de som be­fann sig hög­re i den för­fa­der­li­ga hi­e­rar­kin – för­sågs med spe­ci­el­la ögon av ko­rall med an­ting­en rö­da el­ler svar­ta pu­pil­ler.

An­sikts­drag

De sti­li­se­ra­de an­sikts­dra­gen är kanske in­te en­bart ett de­sign­val. Som­li­ga tror att den mar­ke­ra­de nä­san och de upp­åt­rik­ta­de läp­par­na var ut­for­ma­de för att stäv­ja spe­täls­kan vars symp­tom på­ver­ka­de bros­ket i nä­san och or­sa­ka­de an­sikts­för­lam­ning.

Ta­tu­e­ring­ar

De skulp­tu­rer som till­ver­ka­des av mju­ka­re sten har ska­dats av ero­sio­nen, men de som är gjor­da av ba­salt är täck­ta av in­tri­ka­ta möns­ter som på­min­ner om tra­di­tio­nel­la stam­ta­tu­e­ring­ar.

Färg

Man vet att vis­sa skulp­tu­rer var må­la­de, bland and­ra Hoa Ha­ka­na­nai’a som flyt­ta­des från ön 1868 och som nu är pla­ce­rad på Bri­tish Mu­se­um i Lon­don. Den var må­lad i röd­bru­na och vi­ta nyanser.

Pu­kao

Pu­ka­on är en hatt el­ler hår­knut

som kar­va­des ut ur en lätt vul­ka­nisk sten som på­min­ner om pimp­sten och som kom­mer från ett sten­brott i Pu­na Pao på öns väst­ra si­da. Om­kring 100 mo­ai­er

för­sed­des med en pu­kao.

Egen­ska­per

Skulp­tu­rer­na kän­ne­teck­nas av si­na över­di­men­sio­ne­ra­de hu­vu­den som van­li­gen ut­gör tre fem­te­de­lar av fi­gu­ren. Hu­vu­de­na har of­ta lång­sträck­ta rek­tangu­lä­ra öron och en kraf­tig käk­lin­je.

Ben

En­dast en mo­ai har ben: Tu­kutu­ri

vid Ra­no Ara­ki-kra­tern. Den är till­ver­kad av röd sco­ria och är den en­da mo­ai­en som har fram­ställts

i en knä­stå­en­de po­si­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.