LAND I SIKTE!

Vår fantastiska planet - - Terrakottaarmén -

En mil­jon ku­bik­me­ter spill­ma­te­ri­al, främst kalk­sten, som gräv­des ut frak­ta­des till fo­ten av Lo­wer Sha­kespe­a­re Cliff och ut­gjor­de se­der­me­ra grun­den för par­ken Samphi­re Hoe i Kent.

Havs­bot­ten

Ge­o­lo­gis­ka un­der­sök­ning­ar vi­sa­de att kalk­stenslag­ret var det bäs­ta att bor­ra sig ige­nom. Tun­neln slut­tar där­för nedåt i mit­ten för att för­bli i kalk­lag­ret, vil­ket har en krökt pro­fil som är som dju­past i mit­ten av ka­na­len.

Luft­ka­na­ler

Trots att de är ström­lin­je­for­ma­de pres­sar de fram­ru­san­de tå­gen myc­ket luft fram­för sig. Ka­na­ler­na gör att luf­ten har nå­gon­stans att ta vägen. Om in­te luft­ka­na­ler­na fanns skul­le luf­tens rö­rel­se ska­pa ett drag som skul­le gö­ra re­san obe­kväm för re­se­nä­rer­na.

Vad hän­de med all kalk­sten ef­ter borr­ning­en?

Tå­gen

Oli­ka tåg fär­das i tun­neln be­ro­en­de på vad de har för last. Det är 57 lok som drar tå­gen par­vis – om ett går sön­der kan det and­ra ta över. De sto­ra pas­sa­gerar­tå­gen kan fö­ra med

sig bi­lar och mo­tor­cyklar på två däck och de kan stå emot eld i 30 mi­nu­ter, vil­ket ger pas­sa­ge­rar­na tid att eva­ku­e­ra tå­get om det

skul­le bli en elds­vå­da.

Ser­vice­tun­nel

Den cen­tra­la ser­vice­tun­neln är 4,8 meter i di­a­me­ter och an­vänds

för trans­port av utrust­ning, eva­ku­e­ring vid nödsi­tu­a­tion och

ven­ti­la­tion. Tunn­lar­nas 6 000 ton luft kon­di­tio­ne­ras i sär­skil­da bygg­na­der i Sha­kespe­a­re Cliff och Sang­at­te. Tun­neln har dess­utom ett au­to­ma­tiskt kyl­sy­stem som an­vän­der sig av ned­kylt vat­ten.

Tvär­gång­ar

Var 375:e meter finns tvär­gång­ar som ger till­gång till ser­vice­tun­neln från järn­vägs­tunn­lar­na. De kan an­vän­das i nödsi­tu­a­tio­ner för att eva­ku­e­ra pas­sa­ge­ra­re och för un­der­hålls­ar­be­ta­re som har med sig utrust­ning i ser­vice­tun­neln i spe­ci­al­de­sig­na­de for­don.

Spår­tunn­lar

Den söd­ra tun­neln an­vänds för färd från Frank­ri­ke till Stor­bri­tan­ni­en, och den nor­ra tun­neln lö­per år mot­satt håll. De är 7,6 meter i di­a­me­ter med ett av­stånd på nio meter till varand­ra. På den frans­ka landsi­dan lö­per de tre kilo­me­ter un­der jord, på den brit­tis­ka si­dan hand­lar det om nio kilo­me­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.