TI­DI­GA­RE FÖRSÖK

Vår fantastiska planet - - Terrakottaarmén -

Tun­ne­lidén är äld­re än vad man skul­le kun­na tro.

Stor­bri­tan­ni­en och Frank­ri­ke har en histo­ria med många krig, men de ti­di­gas­te för­sla­gen att län­ka sam­man de två län­der­na kom 1802 från den frans­ke in­gen­jö­ren Al­bert Mat­hi­eu. Hans plan, vil­ken han pre­sen­te­ra­de för Na­po­le­on Bo­na­par­te, in­be­grep häst­drag­na kär­ror, en tun­nel upp­lyst av ol­je­lam­por och en konst­gjord ö där man kun­de by­ta häs­tar halv­vägs.

År 1856 pre­sen­te­ra­des yt­ter­li­ga­re ett för­slag för Na­po­le­on, den­na gång med tåg, och 1865 ploc­ka­de brit­ten Ge­or­ge Ward Hunt upp idén igen. Idén dök även upp

1867, 1876 och 1881. Det sist­nämn­da för­sla­get led­de till att man bör­ja­de grä­va, men pro­jek­tet la­des ner 1882 ef­tersom det an­sågs även­ty­ra det brit­tis­ka för­sva­ret. 1919 väck­te Da­vid Lloyd Ge­or­ge idén till liv igen, men i Frank­ri­ke var in­tres­set svalt i ef­ter­dy­ning­ar­na av förs­ta världs­kri­get. Än­nu ett för­slags togs fram 1929, den­na gång med sär­skil­da kam­rar som skul­le kun­na över­sväm­mas för att bloc­ke­ra tun­neln vid in­va­sion, men än en gång blev det ing­et av pla­ner­na.

Un­der and­ra världs­kri­get fruk­ta­de man en tysk in­va­sion ge­nom en po­ten­ti­ell tun­nel och det dröj­de till 1965 in­nan man bör­ja­de un­der­sö­ka möj­lig­he­ter­na igen. Byg­get av en tun­nel som på­min­ner om da­gens på­bör­ja­des 1974 – men la­des ner av de brit­tis­ka myn­dig­he­ter­na 1975. År 1979 skis­sa­des än­nu ett pro­jekt upp, ut­an järn­vägs­ter­mi­na­ler dock. Till slut, 1985, tog man emot för­slag på pro­jekt med privat fi­nan­sie­ring – det­ta kon­cept led­de så små­ning­om till da­gens Ka­nal­tun­nel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.