Sträc­ker sig mot him­len

Vår fantastiska planet - - Antikens Sju Underverk -

Så höga är an­ti­kens un­der­verk jäm­fört med mo­der­na bygg­na­der.

På sin tid mås­te blot­ta stor­le­ken, in­te minst när det gäl­ler den 138 meter höga Che­opspy­ra­mi­den, ha va­rit om­tum­lan­de att se. Det är fa­sci­ne­ran­de att tän­ka sig att Che­opspy­ra­mi­den för­blev värl­dens högs­ta bygg­nad än­da till 1800-ta­let då den till slut över­träf­fa­des av mo­dern bygg­tek­nik. Eif­fel­tor­net som bygg­des 1889 som en­tré­bå­ge till Världs­ut­ställ­ning­en fick an­ti­kens un­der­verk att krym­pa i jäm­fö­rel­se.

Om vi spo­lar fram till 1973 fick Wil­lis To­wer (van­li­gen kal­lat Se­ars To­wer) med si­na svind­lan­de 442 meter dem att krym­pa yt­ter­li­ga­re. Se­ars To­wer var på sin tid värl­dens högs­ta bygg­nad, men mel­lan 1976 och 2010 till­hör­de ti­teln CN To­wer i On­ta­rio, Ka­na­da, med si­na 553 meter. Ar­ki­tek­ter­na nö­jer sig in­te med det – det dags­ak­tu­el­la re­kor­det för värl­dens högs­ta fri­ståen­de bygg­nad in­ne­has av Burj Khali­fa i Du­bai som är he­la 828 meter hög.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.