Miss­vi­san­de bil­der

Vår fantastiska planet - - Nanorobotar -

I si­na försök att för­kla­ra vad en na­no­ro­bot är kan ve­ten­ska­pen va­ra miss­vi­san­de.

Bil­der som den ne­dan är ty­pis­ka för il­lust­ra­tio­ner som van­ligt­vis ac­kom­pan­je­rar histo­ri­er om na­no­ro­bo­tik. Men de är di­rekt fel­ak­ti­ga och kan till och med ska­da all­män­he­tens upp­fatt­ning. För de fles­ta be­ty­der or­det ”na­no” li­ten, så vi fö­re­stäl­ler oss mi­ni­a­tyr­ver­sio­ner av fö­re­mål vi stö­ter på i var­da­gen – un­ge­fär som be­sätt­ning­en i Pro­teus, den krymp­ta ubå­ten som re­ser om­kring i en män­ni­sko­kropp i fil­men Den fan­tas­tis­ka re­san från 1966.

Så fun­ge­rar in­te na­no­tek­nik. Till­verk­nings­tek­ni­ken mås­te se väl­digt an­norlun­da ut i den­na ska­la. Och på tal om ska­la så är ex­emp­let ne­dan fel­ak­tigt över hu­vud ta­get: en röd blod­cell är van­li­gen 5–10 mikro­me­ter stor – en stor­leks­ord­ning som är för stor för na­no­tek­nik.

En stu­die från 2010 ut­förd av Michael Cobb pre­sen­te­rar all­män­he­tens för­vänt­ning­ar på na­no­me­di­cin. Där fram­kom­mer att de som fick se en bild av en ”na­no­lus” som den ne­dan var mer skep­tis­ka till na­no­tek­nik än de som in­te fick se den.

Det är en­kelt att tro att na­no­ro­bo­tar ba­ra är krymp­ta ro­bo­tar, men det är helt fel­ak­tigt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.