Så bygg­des Co­los­se­um

Vår fantastiska planet - - Colosseum I Rom -

Co­los­se­um ha­de över­levt jord­bäv­ning­ar, åskned­slag och in­va­sio­ner av skräc­kin­ja­gan­de bar­bar­stam­mar från norr när ro­mar­ri­ket så små­ning­om kol­lap­sa­de. Men dess störs­ta fi­en­de har all­tid va­rit Roms in­vå­na­re. Här är skä­len till att bygg­na­den än­då har över­levt.

1. Grun­den

He­la den mas­si­va struk­tu­ren vi­lar på en be­ton­gring som är 51 meter vid och 12 meter djup. På plat­sen fanns ti­di­ga­re en sjö så ro­mar­na var tvung­na drä­ne­ra om­rå­det och ska­pa den­na ba­stan­ta grund för att kun­na bä­ra upp bygg­na­den.

2. Sä­ten

De brant pla­ce­ra­de sä­te­na – un­ge­fär som i en mo­dern id­rotts­a­re­na – in­ne­bar att åskå­dar­na såg bra. Till skill­nad från i dag var de bäs­ta sä­te­na ur­sprung­li­gen till­ver­ka­de av mar­mor (som se­dan länge har ploc­kats bort och an­vänts nå­gon an­nas­tans).

3. Sten­pe­la­re

Bygg­na­den stöt­tas av pe­la­re till­ver­ka­de av kvadra­tis­ka block av tu­fa, ett slags kalk­sten som ska­pats av mi­ne­ral i sjö­ar och flo­der. Ste­nen finns i rik­li­ga mäng­der i Ita­li­en och Tur­ki­et.

4. Fa­sad

Bygg­na­dens fa­sad ska­pa­des av 100 000 ku­bik­me­ter tra­ver­tin, ett ma­te­ri­al som på­min­ner om tu­fa men som är mind­re po­röst. Det ger en slä­ta­re yta, un­ge­fär som en bil­li­ga­re och lät­ta­re va­ri­ant av mar­mor.

5. Strid i skug­gan

Nå­got som sak­nas på nu­ti­dens Co­los­se­um (men som åter­ges au­ten­tiskt i fil­men Gla­di­a­tor) är ve­la­ri­um - en se­gel­lik­nan­de mar­kis som gav skydd mot sol och regn och som även fläk­ta­de åskå­dar­na.

6. Are­nan

Ma­ne­gen be­stod av en träplatt­form, un­ge­fär som en te­a­ter­scen. Den var täckt av sand som ab­sor­be­ra­de blod. Ur­sprung­li­gen kan are­nan ha va­rit möj­lig att fyl­la med vat­ten för att si­mu­le­ra sjö­stri­der, men den funk­tio­nen gick för­lo­rad när hy­po­ge­um bygg­des.

7. Un­der mark

Hy­po­ge­um (vil­ket be­ty­der un­der­jor­disk) var ett nät­verk av cel­ler och kor­ri­do­rer. Djur, fång­ar och gla­di­a­to­rer spen­de­ra­de sin sista tid här in­nan de dök upp på are­nan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.