Li­vet som en gi­gant

Vår fantastiska planet - - Naturens Värld - Andrew Gre­go­ry

Värl­dens störs­ta le­van­de va­rel­ser vi­sar att stor­le­ken fak­tiskt räk­nas – åt­minsto­ne om man vill bli be­hand­lad med re­spekt.

På det sto­ra he­la är män­ni­skor små. Till och med van­li­ga träd som är li­ka gam­la som oss sträc­ker sig långt över oss på en kost be­stå­en­de av jord, vat­ten och sol­ljus.

Blå­va­len som stän­digt sim­mar och brän­ner ka­lo­ri­er kan bli lång som en bas­ket­plan trots att den in­te äter nå­got an­nat än krill. Var­je livs­form har sin egen hem­lig­het till mas­siv till­växt, men ock­så en öv­re gräns – träd når till ex­em­pel en max­i­mal höjd som be­stäms av hur långt de kan dra upp vat­ten ge­nom xy­le­met (väv­na­den som ut­gör det nä­rings­bä­ran­de kärl­sy­ste­met). De högs­ta trä­den är sma­la i top­pen för att för­hind­ra att luft or­sa­kar xy­le­mem­bo­li. Pre­cis som hos män­ni­skor kan det va­ra död­ligt.

Män­ni­skans grän­ser

Hur myc­ket skul­le vi män­ni­skor kun­na växa att växa krävs en av två sa­ker: pro­te­in el­ler fett. Värl­dens tyngs­ta per­son väg­de 635 ki­lo, och den mest mus­ku­lö­sa ha­de en bi­ceps som mät­te 79 cm.

Men de kanske mest fa­sci­ne­ran­de av sto­ra män­ni­skor är de som blir längst. Al­la ti­ders re­kord­hål­la­re var Ro­bert Wad­low från Al­ton, Il­li­no­is, som mät­te he­la 272 cen­ti­me­ter. Wad­lows längd be­rod­de på hy­per­pla­si i hy­po­fy­sen – en åkom­ma som ut­sönd­rar till­växt­hor­mo­ner. Wad­low av­led av blod­för­gift­ning en­dast 22 år gam­mal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.