JÄTTAR I NÄR­HE­TEN

Vår fantastiska planet - - Naturens Värld -

Män­ni­skan äls­kar enor­ma va­rel­ser, och vi tycks ock­så gil­la när de bor i vår ome­del­ba­ra när­het. Ta sa­van­na­h­kat­ten till ex­em­pel som är den störs­ta fram­av­la­de tam­kat­ten. Den är en bland­ning av tam si­a­mes och den vil­da af­ri­kans­ka ser­va­len och kan bli dub­belt så stor som den näst störs­ta kat­ten, ben­ga­len. Fö­re­ställ dig en tam­katt av ett treå­rigt barns stor­lek …

De överskug­gas så klart av de störs­ta hund­ra­ser­na. Grand da­nois in­ne­har re­kor­det för högs­ta ra­sen med Zeus från Michi­gan som mä­ter en meter. Den tyngs­ta hun­den som har do­ku­men­te­rats var St Ber­nards­hun­den Benedicti­ne som väg­de maf­fi­ga 166 ki­lo.

Gi­gan­tis­ka väx­ter

Vår pas­sion gäl­ler in­te ba­ra sto­ra djur. Var­sam sköt­sel och ur­val har gjort det möj­ligt för vis­sa träd­gårds­mäs­ta­re att pro­du­ce­ra helt otro­li­ga grön­sa­ker varav många ställs ut på täv­ling­ar runt om i värl­den. Du har sä­kert hört ta­las om jät­te­pum­por – re­kor­det på 911 ki­lo sat­tes på Rho­de Is­land 2012. Den kom från en gi­gan­tisk art som un­der fle­ra ge­ne­ra­tio­ner har pro­du­ce­rat re­kord­bry­tan­de frön.

Ge­nom avel kan man pla­ce­ra rätt ge­ner på rätt plats och ska­pa ma­ka­lö­sa livs­for­mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.