Fem djur som är ute ef­ter dig

Vår fantastiska planet - - Naturens Värld -

Det ser ut som ett trev­ligt gäng, el­ler hur? Här är fem död­li­ga djur som du in­te vill kom­ma för nä­ra.

Kub­ma­net

Ett en­da sting från en kub­ma­net kan dö­da en män­ni­ska, men de tre meter långa ten­tak­ler­na kan stic­ka dig fle­ra gång­er och är svå­ra att ta bort ut­an att or­sa­ka yt­ter­li­ga­re stick. Ma­ne­tens kraft­ful­la gift stäng­er ner ditt nerv­sy­stem in­om någ­ra mi­nu­ter, vil­ket in­ne­bär att du för­mod­li­gen drunk­nar in­nan du hin­ner till­ba­ka till stran­den.

Bra­si­li­ansk vand­rings­spin­del

Den är in­te li­ka stor som någ­ra av värl­dens mer im­po­ne­ran­de spin­del­djur, men den bra­si­li­ans­ka vand­rings­spin­deln har det star­kas­te neu­ro­tox­iska gif­tet av dem al­la. Om gif­tet från det förs­ta bet­tet in­te är di­rekt död­ligt, har man­li­ga of­fer rap­por­te­rat att spin­delns gift or­sa­kar en lång­va­rig, smärt­sam erek­tion. Vil­ket sätt att gå hä­dan!

Svart mam­ba

Det är in­te den gif­ti­gas­te or­men i värl­den – det är Bel­chers havs­orm – men den är en av de mest fruk­ta­de, och den är an­sva­rig för fler män­ni­skors död. Den svar­ta mam­ban, som egent­li­gen är brun, re­ser sig upp och at­tac­ke­rar upp­re­pa­de gång­er om den kän­ner sig ho­tad. Bel­chers havs­orm är å sin si­da fak­tiskt gans­ka vän­ligt sin­nad.

Is­björn

Den kan se gul­lig och go­sig ut när den le­ker på isen med si­na ung­ar i na­tur­do­ku­men­tä­rer, men is­björ­nen är värl­dens störs­ta köt­tä­tan­de land­djur. Det är ing­en bra idé att äta den hel­ler – is­björ­nens le­ver in­ne­hål­ler till­räck­ligt med A-vi­ta­min för att gö­ra den gif­tig för oss män­ni­skor. Så björ­nen kan till och med dö­da dig när den själv är död.

Vit­haj

Det hot­ful­la sound­trac­ket från fil­men Ha­jen har prän­tat in ho­tet om en ha­j­at­tack i det mänsk­li­ga med­ve­tan­det, och det har ald­rig rik­tigt gett vi­ka.

I själ­va ver­ket är det gans­ka osan­no­likt att du nå­gon­sin träf­far på en vit­haj i ha­vet. Klä dig ba­ra in­te i säl­dräkt när du sim­mar – sä­lar in­ne­hål­ler mer fett och sma­kar bätt­re än be­ni­ga män­ni­skor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.