För­trol­lan­de ögon

Vår fantastiska planet - - Naturens Värld -

Troll­slän­dor är in­te va­ra luft­bur­na ak­ro­ba­ter. De snabb­t­fly­gan­de in­sek­ter­na har ock­så oför­skämt bra syn som är op­ti­me­rad för att hit­ta myg­gor, ge­ting­ar och and­ra fly­gan­de kryp i svagt ljus med hög pre­ci­sion. Var­så­god, här är in­sekts­värl­dens mest kom­pli­ce­ra­de ögon­struk­tur.

1 Rund­syn

De två halv­s­fä­ris­ka fa­sett­ö­go­nen är så sto­ra att de upp­tar hälf­ten av hu­vu­det. Att be­ar­be­ta ett syn­fält på 360 gra­der är ing­en lätt upp­gift, där­för är över 80 pro­cent av troll­slän­dans hjär­na tilläg­nad att gö­ra pre­cis det.

2 Linslus

Var­je öga be­står av 30 000 in­di­vi­du­el­la lin­ser, så kal­la­de om­ma­ti­dia – att jäm­fö­ra med män­ni­skans öga som be­står av en­dast en lins. Var­je lins in­ne­hål­ler en rad ljus­käns­li­ga cel­ler som bor­gar för exceptionellt bra syn­för­må­ga oav­sett vil­ket vä­der det är.

3 HD-syn

De ic­ke-re­flek­te­ran­de svar­ta fläc­kar­na på fram­si­dan och top­pen av troll­slän­dans ögon kal­las för ”pseu­do-pu­pil­ler”. Des­sa kon­cen­tre­ra­de om­rå­den av op­tik är oer­hört käns­li­ga och är per­fek­ta för att fånga myg­gor i luf­ten och und­vi­ka rov­djur som fåg­lar.

4 Te­ch­ni­co­lor

Män­ni­skans öga har tre pro­te­i­ner som täc­ker det trikro­ma­tis­ka spektru­met av rött, grönt och blått ljus. Troll­slän­dor har fem pro­te­i­ner, vil­ket gör att de även kan se po­la­ri­se­rat och ult­ra­vi­o­lett ljus. Vi män­ni­skor be­hö­ver sär­skil­da sol­glas­ö­gon för att lyc­kas med det.

5 Än­nu fler ögon!

Troll­slän­dor har även tre mind­re ögon, så kal­la­de ”ocel­li” som for­mar en tri­ang­el på hu­vu­det. De är myc­ket ljus­käns­li­ga och för­ser in­sek­ten med in­for­ma­tion om ho­ri­son­tens läge, vil­ket hjäl­per den att ori­en­te­ra sig un­der si­na ak­ro­ba­tis­ka flyg­kons­ter och att fånga by­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.