In­bygg­da kom­pas­ser

Vår fantastiska planet - - Naturens Värld -

De tar sig an upp­gif­ten på oli­ka vis, men näs­tan var­je stör­re djur­grupp har hit­tat sätt att an­vän­da sig av jordens mag­net­fält för na­vi­ga­tion.

Bak­te­ri­er

Fle­ra ty­per av bak­te­ri­er in­ne­hål­ler kri­stal­ler av an­ting­en jär­nox­id el­ler järn­sul­fid. De får bak­te­ri­er­na att an­pas­sa sig till jordens mag­net­fält, vil­ket gör det lät­ta­re för dem att hål­la sig in­om den snä­va, be­bo­e­li­ga zon mel­lan sy­re och anox­iskt vat­ten som finns på bot­ten av dam­mar.

Stingroc­ka

Ha­jar och roc­kor har ett sär­skilt or­gan som kal­las Lo­ren­zi­ni­am­pul. Det kan upp­täc­ka sva­ga elektris­ka fält som ge­ne­re­ras av tänk­ta by­ten. När de sim­mar ge­nom jordens mag­net­fält pro­du­ce­rar de­ras eg­na krop­par ock­så en för­än­der­lig elekt­risk spän­ning, som de kan an­vän­da som kom­pass för att na­vi­ge­ra över långa av­stånd.

Frukt­flu­ga

Dro­sop­hi­la me­la­no­gas­ter (den van­li­ga frukt­flu­gan) kan trä­nas att föl­ja mag­net­fält i en la­by­rint mot en smar­rig be­lö­ning, men ba­ra om fäl­tet är un­ge­fär tio gång­er så starkt som jordens vin­kel­rä­ta mag­net­fält. Ge­ne­tisk mo­di­fi­e­ring ge­nom av­stäng­ning av en en­da gen är till­räck­ligt för att helt stänga av flu­gans sin­ne för mag­ne­tism.

Kyck­ling

Många fåg­lar har järn­mi­ne­ral i näb­bens öv­re del. Hö­nor an­vän­der des­sa för att ori­en­te­ra sig när de söker fö­da. In­dust­ri­ellt upp­föd­da höns som har fått sin öv­re näbb trim­mad för att mins­ka plock­ning av and­ra fåg­lar är blin­da för mag­net­fält. Som följd kan de tyc­ka att det är svå­ra­re att rö­ra sig fritt.

Skogs­mus

Skogs­mu­sen var ett av de förs­ta dägg­dju­ren som i stu­di­er vi­sa­de sig ha ett mag­ne­tiskt sin­ne. Som med många djur är kom­pas­sen en­bart till för att an­vän­das som en sista ut­väg när de in­te kan an­vän­da lukt el­ler syn för att hit­ta hem. Om det mag­ne­tis­ka fäl­tet runt mu­sens bur änd­ras för­lo­rar dju­ret för­må­gan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.