STIMMIGT VÄR­RE

Vår fantastiska planet - - Naturens Värld -

Sto­ra fisk­stim rör sig längs värl­dens kus­ter och i ha­ven. De und­vi­ker skick­ligt rov­djur och and­ra hin­der med kol­lek­tiv lätt­het. Men det hand­lar in­te om so­ci­al sam­va­ro, ut­an be­te­en­det har fin­sli­pats un­der år­tu­sen­den, och över­lev­nads­för­de­lar­na för var­je en­skild fisk är enor­ma.

Ba­ra för­de­lar för fis­ken.

Hit­ta fö­da

I enk­la evo­lu­tio­nä­ra ter­mer: fisk som le­ver i stim kom­mer tro­li­gen att hit­ta mat snab­ba­re, ef­tersom en stor grupp av fis­kar har en stör­re chans att hit­ta mat än en en­skild in­di­vid.

Ju fler desto tryg­ga­re

Fisk i stim kan dra nyt­ta av den nu­me­ris­ka ut­späd­nings­ef­fekt – att ba­ra va­ra en del av grup­pen, mins­kar ris­ken för att dö­das. I ett stim med 1 000 fis­kar lö­per var­je en­skild fisk en tu­sen­dels risk att bli uppä­ten.

Att rö­ra sig som en...

Hög has­tig­het

Sill­stim med om­kring tre mil­jar­der fis­kar har ob­ser­ve­rats när de har bil­dat tio mil långa ked­jor i Kaspis­ka ha­vet. Det krävs oer­hörd pre­ci­sion för att så pass sto­ra stim ska upp­rätt­hål­la kon­stant has­tig­het

– och det gör de.

Att ut­mär­ka sig

Vi har nämnt för­vir­ringsef­fek­ten i stim och svär­mar, men ef­fek­ten kan bli den mot­sat­ta om en in­di­vid in­te lik­nar de öv­ri­ga – då kan den lätt fånga rov­dju­rets upp­märk­sam­het.

Var­nings­sig­na­ler

Om nå­gon fisk i stim­met upp­täc­ker fa­ra, ut­sönd­rar den fero­mo­ner för att var­na de öv­ri­ga. Med så många fis­kar som hål­ler ut­kik för­stärks de­ras sin­nen kraf­tigt, vil­ket gör det myc­ket svå­ra­re för rov­djur att över­ras­ka dem. Fis­kar är ut­rus­ta­de med ett sy­stem som är käns­ligt för tryck­vå­gor och som lö­per som en rad dol­da öron längs krop­pen. Det ploc­kar upp små rö­rel­ser hos grann­fis­ken, så att de kan speg­la varand­ras rö­rel­ser per­fekt och na­vi­ge­ra som en sam­man­hål­len en­het.

För små­bön­der i tred­je värl­den kan gräs­hoppssvär­mar ut­gö­ra ett död­ligt hot.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.