Na­tu­rens kapp­rust­ning

Vår fantastiska planet - - Naturens Värld -

När man tän­ker på stri­dan­de ar­ter och för­hål­lan­det mel­lan rov­djur och byte är de­ras va­pen och mo­tåt­gär­der som gift, klor, has­tig­het och styr­ka sam­man­bun­da ge­nom sam­ut­veck­ling.

Det evo­lu­tio­nä­ra för­hål­lan­det är sär­skilt tyd­ligt i sam­spe­let mel­lan rov­djur och byte. När rov­dju­ret ut­veck­lar nya sätt att fånga, dö­da och äta sitt byte på, ut­veck­lar by­tet nya va­pen el­ler tek­ni­ker för att hål­la rov­dju­ret på av­stånd. Ett av många ex­em­pel på evo­lu­tio­när kapp­rust­ning är den vårt­skin­na­de sa­la­man­dern och strum­pe­bands­sno­ken. Sa­la­man­dern skul­le egent­li­gen in­te ha en chans mot or­men, men den har ut­veck­lat ett ex­tremt kraf­tigt gift som med en­kel­het dö­dar rov­djur.

Men or­men har i sin tur ut­veck­lat oli­ka gra­der av im­mu­ni­tet mot gif­tet, vil­ket gör att den än­då kan äta sa­la­man­dern. På så vis tving­ar or­men sa­la­man­dern att ut­veck­la ett än­nu ef­fek­ti­va­re gift för att över­le­va. Or­men mås­te då i sin tur ut­veck­la en än­nu hög­re grad av im­mu­ni­tet för att över­le­va som art – en ond cir­kel som stän­digt på­går.

När det hand­lar om att äta el­ler ätas är evo­lu­tio­nen nyc­keln till över­lev­nad.

Or­mar och sa­la­mandrar ut­käm­par en evo­lu­tio­när strid med gift och im­mu­ni­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.