Be­gåv­ning el­ler kun­skap

Vår fantastiska planet - - Människan -

Om nå­gon sit­ter på myc­ket fak­ta och siff­ror an­ses per­so­nen of­ta va­ra in­tel­li­gent. Men det är in­te så en­kelt – kun­skap och in­tel­li­gens är re­la­te­ra­de och bå­da är vik­ti­ga, men de är in­te sy­no­ny­ma. Det finns oli­ka de­fi­ni­tio­ner av in­tel­li­gens, men de fles­ta hand­lar om lo­gik och pro­blem­lös­ning – fär­dig­he­ter som kan hjäl­pa en att bli en bra lä­ra­re, men det sä­ger in­te myc­ket om den fak­tis­ka kun­skaps­ni­vån.

Vis­sa af­ri­kans­ka kul­tu­rer vär­de­sät­ter and­ra sor­ters in­tel­li­gens, bland an­nat prak­tisk in­tel­li­gens. Män­ni­skor som upp­vi­sar prak­tisk in­tel­li­gens får dock in­te nöd­vän­digt­vis höga re­sul­tat i väst­värl­dens IQ-tes­ter.

Per­so­ner med sa­vant­syndrom har näs­tan all­tid en otro­lig min­ne­ska­pa­ci­tet. Psy­ki­a­tern Da­vid Tref­fert be­skri­ver för­må­gan som “myc­ket djup men yt­terst smal”. Sa­van­ter kan in­häm­ta en för­bluf­fan­de mängd kun­skap om ett visst äm­ne och får i vis­sa fall även till­gång till in­for­ma­tion som lag­ras i de­lar av hjär­nan som in­te är till­gäng­lig för de fles­ta män­ni­skor. Men de kan in­te an­vän­da den­na kun­skap ut­an­för det ome­del­ba­ra fält som det re­la­te­rar till.

Kun­skap och in­tel­li­gens kan tyc­kas gå hand i hand, men det hand­lar om oli­ka sa­ker.

Kim Pe­ek var en sa­vant med otro­ligt min­ne. Han var in­spi­ra­tio­nen till fil­men Rain Man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.