Värl­dens smar­tas­te män­ni­skor

Vår fantastiska planet - - Människan -

Te­rence Tao

Ma­te­ma­ti­ker som har den högs­ta IQ-ni­vån som har re­gi­stre­rats nå­gon­sin: 230. Vid nio års ål­der stu­de­ra­de han ma­te­ma­tik på hög­sko­le­ni­vå och vid 20 års ål­der blev han dok­to­rand. Ba­ra 24 år gam­mal blev han pro­fes­sor och han har pub­li­ce­rat över 200 forsk­nings­rap­por­ter in­om sitt äm­ne.

Eli­za­beth I

Drott­ning Eli­za­beth I um­gicks med po­e­ter, fors­ka­re och dra­ma­ti­ker och var en he­ja­re på språk och fi­lo­so­fi. Hon um­gicks bland an­nat med Fran­cis Bacon och mäs­ter­för­fat­ta­ren själv: Wil­li­am Sha­kespe­a­re. Hen­nes IQ har upp­skat­tats till 180.

Sir Isaac Newton

Den­na be­röm­da fy­si­ker och ma­te­ma­ti­ker har bi­dra­git till att ut­veck­la vår för­stå­el­se för rörelsens och gra­vi­ta­tio­nens la­gar samt bi­dra­git till op­ti­kens ut­veck­ling. Han var ock­så en av per­so­ner­na bakom In­fi­ni­te­si­mal­kal­ky­len. Med mo­der­na mått tros hans IQ ha le­gat om­kring 190.

Från fy­si­ker till mo­nar­ker – de har någ­ra av de högs­ta IQ­po­äng­en i histo­ri­en och de har al­la bi­dra­git till att för­änd­ra vå­ra liv.

Le­o­nar­do da Vin­ci

En av de mest be­ty­del­se­ful­la fors­kar­na och konst­nä­rer­na nå­gon­sin. Da Vin­ci var upp­fin­na­re, ma­te­ma­ti­ker, bo­ta­ni­ker, ana­tom och må­la­re – bland an­nat. Många av hans upp­fin­ning­ar var för avan­ce­ra­de för att kon­strue­ras un­der hans tid. Hans IQ upp­skat­tas ha le­gat om­kring 200.

Ma­rie Cu­rie

Med en upp­skat­tad IQ på 185 kun­de Ma­rie Cu­rie ut­fö­ra be­ty­del­se­fullt arbete in­om strål­nings­forsk­ning, även om den lång­va­ri­ga ex­po­ne­ring­en bi­drog till hen­nes död. Hon vann två No­bel­pris – ett i fy­sik och ett i ke­mi.

Gar­ry Kas­pa­rov

Ryskt schackess som blev den yngs­ta världs­mäs­ta­ren nå­gon­sin en­dast 22 år gam­mal. Han är fort­fa­ran­de den som har haft ti­teln längst i spor­tens histo­ria. Han be­seg­ra­des dock av IBM:s su­per­da­tor Deep Blue 1997. Hans do­ku­men­te­ra­de IQ är 190.

Al­bert Eins­te­in

No­bel­pris­vin­nan­de fy­si­ker, mest känd för den all­män­na re­la­ti­vi­tetste­o­rin och forsk­ning på ato­me­ner­gi. Han ha­de en jäm­fö­rel­se­vis låg IQ på 160. Hans arbete, te­o­ri­er och forsk­ning är dock fort­fa­ran­de bland de mest be­ty­del­se­ful­la för att hjäl­pa oss att bätt­re för­stå al­la uni­ver­sums otro­li­ga hemligheter.

Step­hen Hawking

Lik­som Eins­te­in har den­na te­o­re­tis­ka fy­si­ker och kos­mo­log en IQ på 160. Han har kom­mit med fle­ra be­ty­dan­de bi­drag till om­rå­den in­om den te­o­re­tis­ka fy­si­ken. Han är för nu­va­ran­de forsk­nings­chef på Cent­rum för te­o­re­tisk kos­mo­lo­gi vid Uni­ver­si­ty of Cam­bridge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.