Fy­sis­ka pre­sta­tio­ner

Vår fantastiska planet - - Människan -

Att över­vin­na trött­het, ex­trem ky­la och till och med gra­vi­ta­tio­nen.

För­bätt­rad trä­ning och kost har möj­lig­gjort för män­ni­skan att för­bätt­ra kropps­pre­stan­dan av­se­värt. Vis­sa av oss ver­kar dock föd­da till att bli su­per­män­ni­skor.

Den mänsk­li­ga spin­deln

Frans­man­nen Alain Ro­bert har klätt­rat upp­för 132 av värl­dens mest kän­da bygg­na­der ut­an någ­ra hjälp­me­del. Han be­steg det 88 vå­ning­ar höga Petro­nas To­wers 2009 och 508 meter höga Tai­pei 101 vid in­vig­ning­en. År 2012 blev han por­tad från Lon­dons skyskra­pa Shard ge­nom dom­stols­be­slut ef­ter att han ob­ser­ve­rats i bygg­na­den.

And­fådd klätt­ra­re

Ita­li­e­na­ren Karl Un­ter­kir­cher upp­nåd­de nå­got som ing­en an­nan män­ni­ska har gjort ge­nom att be­sti­ga Mount Eve­rest och K2 ut­an ex­tra sy­re­be­hål­la­re. Han över­lev­de syr­gas­ni­vå­er så lå­ga att han myc­ket väl kun­de ha kol­lap­sat. Men bergsklätt­ring­en skul­le än­då kos­ta hans liv. Han dog 2008 när han föll ner i en spric­ka un­der klätt­ring i Hi­ma­laya.

Ex­trem cy­klist

Tyc­ker du att Tour de Fran­ce är en ut­ma­ning? Tänk dig då att cyk­la 140 mil på 44 tim­mar ut­an pa­us. Det är ex­akt vad Get­hin But­ler gjor­de 2001 längs den po­pu­lä­ra rut­ten från Lands End till John O’Gro­ats i Stor­bri­tan­ni­en. Han in­ne­har dock in­te 24-tim­mars­re­kor­det som är 83,8 mil på en stan­dard­cy­kel.

Träf­fad av blix­ten

Roy Cle­ve­land Sul­li­van träf­fa­des av blix­ten sju gång­er och över­lev­de var­je gång. Han ar­be­ta­de som park­för­val­ta­re i She­nan­do­ah Na­tio­nal Park i Vir­gi­nia, ett om­rå­de som har 35 till 45 da­gar med åsko­vä­der år­li­gen. 1983, 71 år gam­mal,

dog han av en själv­för­vål­lad skott­ska­da.

At­lant­sim­ma­ren

Be­no­it Le­com­te är lång­di­stans­sim­ma­re. In­te ba­ra

lång­di­stans för­res­ten – han var först med att sim­ma över At­lan­ten ut­an flyt­brä­da. Han av­ver­ka­de pass på fy­ra till åt­ta

tim­mar per dag, och det tog ho­nom to­talt 73 da­gar att sim­ma från Hy­an­nis i Mas­sachu­setts,

USA till Qui­be­ron i Frank­ri­ke.

Iskung­en

Den hol­länds­ke även­ty­ra­ren Wim Hof sprang ett ma­ra­ton i Ark­tis – med bar över­kropp.

Han över­lev­de ock­så 72 mi­nu­ter på Nord­po­len iklädd en­dast shorts. Han sä­ger sig kun­na kon­trol­le­ra sin kropps­tem­pe­ra­tur med tantra­tek­ni­ken Tom­mo – en typ av yo­ga som

mun­kar­na i Ti­bet an­vän­der för att hö­ja kropps­tem­pe­ra­tu­ren.

Värl­dens lö­pa­re

De­an Kar­na­zes är lång­di­stanslö­pa­re på topp­ni­vå, 2005 slut­för­de han ett över 56 mil långt lopp runt San Fran­ci­sco Bay. Det tog 80 tim­mar och 44 mi­nu­ter to­talt – han gav sig av på ons­dag­ef­ter­mid­da­gen och av­slu­ta­de på lör­dags­kväl­len. Han har även sprung­it över he­la USA på 75 da­gar och ge­nom­fört ett ma­ra­ton på Syd­po­len i

-25 gra­der Celsi­us.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.