Det lö­nar sig att va­ra snäll

Vår fantastiska planet - - Människan -

När det hand­lar om att hit­ta en lång­sik­tig part­ner fö­re­drar kvin­nor mer klas­siskt al­tru­is­tis­ka el­ler om­tänk­sam­ma män. Stu­di­er vi­sar att kvin­nor upp­fat­tar män som hjäl­per and­ra på oli­ka sätt och är ge­ne­rö­sa med sin tid (istäl­let för att gö­ra sto­ra en­skil­da an­sträng­ning­ar, som att skän­ka en stor sum­ma kon­tan­ter) mer at­trak­ti­va när de le­tar ef­ter nå­gon att slå sig till ro med. Fak­tum är att män ten­de­rar att age­ra på ett mer al­tru­is­tiskt sätt i när­va­ro av en at­trak­tiv kvin­na el­ler i ett ti­digt ske­de av ett ro­man­tiskt för­hål­lan­de.

Det be­ror på att de sto­ra, prå­li­ga al­tru­is­tis­ka hand­ling­ar­na – som kal­las för ”kost­sam sig­na­le­ring” i evo­lu­tio­nä­ra sam­man­hang – upp­vi­sar en ri­ke­dom av re­sur­ser, men ock­så ett po­ten­ti­ellt risk­fullt be­ten­de. I djur­ri­ket sig­na­le­rar det of­ta go­da ge­ner, men i män­ni­skans sam­häl­le kan det in­ne­bä­ra brist på om­sorg. Dä­re­mot in­di­ke­rar al­tru­is­tis­ka hand­ling­ar att ha­nen är mer be­nä­gen att de­la si­na re­sur­ser med kvin­nan och even­tu­ell av­kom­ma. Med and­ra ord kom­mer snäl­la kil­lar först när det hand­lar om fa­mil­je­bild­ning.

Al­tru­ism upp­fat­tas som en myc­ket at­trak­tiv kva­li­tet hos det mot­sat­ta kö­net.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.