Kärn­fy­si­kens fa­der

Vår fantastiska planet - - Människan -

Eins­te­in kal­la­de Er­nest Rut­her­ford man­nen som ”bor­ra­de sig in i Guds ma­te­ria”. Hans ex­pe­ri­ment – varav det mest be­röm­da ut­för­des ef­ter att han ha­de fått No­bel­pri­set i ke­mi – led­de till fle­ra upp­täck­ter som är av­gö­ran­de för vår för­stå­el­se av atom­ve­ten­ska­pen. Han upp­täck­te att ma­te­ria kan tap­pa vikt över tid, vil­ket led­de till vår för­stå­el­se för ra­di­o­ak­ti­vi­tet.

Han var en del av fors­kar­la­get som bom­bar­de­ra­de guld­fo­lie med po­si­tivt lad­da­de al­fa­par­tik­lar vars av­vi­kel­ser vi­sa­de att ato­mens struk­tur fak­tiskt är nuk­leär. 1917 gjor­de han en nyc­kelupp­täckt: nuk­leär transmu­ta­tion. Ge­nom att skju­ta al­fa­par­tik­lar mot kvä­ve kun­de han om­vand­la det till sy­re – den förs­ta do­ku­men­te­ra­de kärn­re­ak­tio­nen.

Atom­ve­ten­ska­pen skul­le in­te va­ra möj­lig ut­an man­nen som om­de­fi­ni­e­ra­de vår syn på uni­ver­sum.

Ny­zee­län­da­ren Er­nest Rut­her­ford, se­na­re Lord Rut­her­ford of Nel­son, hyl­la­des för si­na pre­sta­tio­ner på ett ryskt fri­mär­ke. I kärn­kraft­ver­kets in­ners­ta finns en vat­ten­bas­säng. Kraft­verk är van­li­gen be­läg­na nä­ra en sjö el­ler an­nan vat­ten­käl­la för att...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.