Oli­ka aspek­ter på tid

Vår fantastiska planet - - Människan -

Planck­tid

Planck­tid är den mins­ta del­ba­ra tids­en­het som vi kan mä­ta. En Planck­tids­en­het är li­ka med den tid det tar för ljus att fär­das en Planck­längd (den kor­tas­te av­stånds­en­he­ten vi kan mä­ta med ak­tu­el­la te­o­ri­er). En Planck­tids­en­het är 10-43 se­kun­der, el­ler cir­ka en mil­jon mil­jon mil­jon mil­jon mil­jon mil­jon mil­jon­dels se­kund.

Tid och ljus

Ju snab­ba­re man fär­das ge­nom rym­den, desto lång­sam­ma­re går ti­den. Vid lju­sets has­tig­het stan­nar ti­den helt. Så sam­ti­digt som ljus från en stjär­na kan ha rest över uni­ver­sum i 10 mil­jar­der år in­nan det når oss, så är det för lju­set som om det träf­far ditt öga i ex­akt sam­ma ögon­blick som det läm­na­de stjär­nan.

Vad hän­der med ti­den i rym­dens djup? Kom­mer det nå­gon­sin bli möj­ligt för oss att re­sa till­ba­ka och be­sö­ka vå­ra för­fä­der?

Tids­re­sor

Ef­tersom ti­den sak­tar ner när man rör sig kan man tek­niskt sett kal­la sig själv för en tids­re­se­när var­je gång man tar en pro­me­nad. Ty­värr är skill­na­den för li­ten för att ob­ser­ve­ras, och för att re­sa till­ba­ka i ti­den be­hö­ver man va­ra snab­ba­re än lju­set. Det vet vi är omöj­ligt.

I ba­na runt jor­den

Gps-en­he­ter be­räk­nar din po­si­tion på jor­den ge­nom tri­an­gu­le­ring av tid­ko­der som mot­tas från fle­ra sa­tel­li­ter i om­lopps­ba­na. Var och en av de 24 gps-sa­tel­li­ter som lig­ger i ba­na runt jor­den har fy­ra atom­kloc­kor om­bord. De har ka­libre­rats med hän­syn till det fak­tum att den mins­ka­de tyngd­kraf­ten i om­lopps­ba­na gör att ti­den går lång­sam­ma­re.

Tid och tem­pe­ra­tur

Atom­kloc­kor är de mest kor­rek­ta kloc­kor­na vi har, men även de kan för­änd­ras. Oli­ka ato­mer av­ger ljus vid oli­ka fre­kven­ser, vil­ka för­änd­ras be­ro­en­de på tem­pe­ra­tur. Des­sa skill­na­der är väl­digt sig­ni­fi­kan­ta och sär­skilt när det gäl­ler rym­dre­sor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.