Tur­bu­lent kli­mat

Vår fantastiska planet - - Vår Planet -

Kli­mat­fors­ka­re upp­skat­tar att stor­mar som ti­di­ga­re in­träf­fa­de en gång per år­hund­ra­de kan in­träf­fa så of­ta som var­je de­cen­ni­um vid slutet av 2000-ta­let. Det­ta på grund av hur män­ni­skan har för­änd­rat sam­man­sätt­ning­en av jordens at­mo­sfär.

När vi grä­ver upp och för­brän­ner fos­si­la bräns­len som kol, gas och ol­ja fri­gör vi kol­di­ox­id som för­stär­ker den del av at­mo­sfä­ren som hind­rar vär­me från att för­svin­na ut i rym­den, vil­ket gör att pla­ne­ten värms upp i en oro­väc­kan­de fart. Den ex­tra vär­men för­ser ex­trem­väd­ret med mer ener­gi. Det gör att snö­stor­mar, or­ka­ner, tor­na­dor, tor­ka, skogs­brän­der och över­sväm­ning­ar in­träf­far of­ta­re – och slår till hår­da­re. Det en­da sät­tet att sak­ta ned kli­mat­för­änd­ring­ar­na är att sän­ka mäng­den kol­di­ox­id vi släp­per ut ge­nom att mins­ka mäng­den ener­gi vi an­vän­der. Ge­nom någ­ra enk­la livsstils­för­änd­ring­ar – som att åka kom­mu­nalt istäl­let för att kö­ra bil – kan du mins­ka din på­ver­kan på pla­ne­ten.

Kli­mat­för­änd­ring­ar gör att ex­trem­väd­ret slår till hår­da­re och of­ta­re.

Så kal­la­de mam­ma­moln som des­sa ser ut att ha ju­ver häng­an­des un­der­till. De för­knip­pas of­ta med åskvä­der. ovan Kol­di­ox­id­ut­släp­pen för­vän­tas öka om­fatt­ning­en och in­ten­si­te­ten på ex­trem­vä­der runt om i värl­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.