Stor­mjä­gar­na

Vår fantastiska planet - - Vår Planet -

Fors­kar­nas in­tres­se för trom­ber sträc­ker sig till­ba­ka till det se­na 1800-ta­let, men fram till 1950-ta­let var det en­da sät­tet att upp­täc­ka en tromb att se den från mar­ken. Radar­tek­ni­ken bi­drog till att änd­ra på det, och de förs­ta trom­b­var­ning­ar­na ut­fär­da­des 1950 i USA.

Se­dan dess har me­te­o­ro­lo­ger, bå­de pro­fes­sio­nel­la och ama­tö­rer, för­sökt spå­ra upp stor­mar­na som ska­par trom­ber. De tar bil­der och fil­mar – bå­de för att för­stå bätt­re hur at­mo­sfä­ren fun­ge­rar, och för att de­la upp­le­vel­sen och den enor­ma kraf­ten hos stor­mar­na med en stör­re publik.

Trots dess ve­ten­skap­li­ga ur­sprung är stor­m­ja­gan­det i dag en fri­tids­sys­sel­sätt­ning och hob­by för många. Det hand­lar of­ta om att kö­ra hund­ra­tals mil för att un­der en tim­me el­ler två be­vitt­na en storm som kanske, el­ler kanske in­te, kom­mer att ge­ne­re­ra en tromb, se­dan kö­ra till­ba­ka i mörk­ret och sam­ti­digt för­sö­ka und­vi­ka stor­men de just har stu­de­rat. Det finns många livs­ho­tan­de in­slag vid stor­m­jakt, bland an­nat blixt­ned­slag, sto­ra ha­gel som kan kros­sa vindru­tan, kraf­ti­ga vind­by­ar och – na­tur­ligt­vis – själ­va trom­ben.

Men det hind­rar in­te de fles­ta stor­mjä­ga­re, som fär­das tu­sen­tals mil un­der tromb­sä­song­en i USA för att för­sö­ka kom­ma nä­ra de störs­ta och mest im­po­ne­ran­de stor­mar­na. Stor­mjä­ga­re läg­ger ner myc­ket mö­da för att nå si­na mål, men många föl­jer en etisk kod som till ex­em­pel kan in­ne­bä­ra att man av­bry­ter en jakt för att ge förs­ta hjäl­pen till stor­mof­fer in­nan rädd­nings­tjäns­ten an­län­der.

Me­te­o­ro­lo­ger­na som spå­rar upp trom­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.