Gla­ciä­rens ana­to­mi

Vår fantastiska planet - - Vår Planet -

Det hän­der mer i en gla­ciär än vad man först kan tro. En mängd oli­ka pro­ces­ser äger rum – från upp­sam­ling av ma­te­ria längst upp till kalv­ning av is­berg vid ba­sen och allt där­e­mel­lan.

Upp­sam­ling av ma­te­ria

På hög höjd fal­ler snö på gla­ciä­rens topp. Den sam­las och kom­pri­me­ras och om­vand­las så små­ning­om till is ef­tersom all luft pressas ut un­der det ökan­de tryc­ket. La­ger byggs på la­ger över tid, vil­ket får mas­san att öka i vikt och tyngd­kraf­ten gör att mas­san bör­jar rö­ra sig nedåt.

Rö­rel­se ned­för

Rö­rel­sen ned­för or­sa­kas av gra­vi­ta­tion, men has­tig­he­ten kan på­ver­kas av slutt­ning­ens brant­het och vat­ten­mäng­den un­der gla­ciä­ren som smör­jer isen när den rör sig över berg­grun­den. Rö­rel­se or­sa­kad av smält­vat­ten kal­las för ba­sal glid­ning.

Vat­ten­drag

Det finns vat­ten­ka­na­ler på gla­ciä­rens topp. Des­sa gla­ciä­ra ström­mar flö­dar tills de når en spric­ka där de för­stör gla­ciä­ren ge­nom att ska­pa ett slags sluk­hål, en så kal­lad mou­lin.

Kalv­ning

Spric­kor

När en gla­ciär gli­der ned­för ber­get sträcks den ut och kom­pri­me­ras när den rör sig över berg­grun­den. Den­na rö­rel­se ska­par spric­kor i isen. Spric­kor­na kan fö­re­kom­ma i oli­ka rikt­ning­ar i för­hål­lan­de till is­flö­det. Det är pro­ces­sen när kan­ten på en gla­ciär bryts av, ham­nar i ha­vet och bil­dar ett is­berg. Kalv­ning kan ock­så upp­stå när en spric­ka pe­ne­tre­rar he­la gla­ciä­rens djup el­ler när ha­vet un­der­mi­ne­rar gla­ciä­rens kant och den bryts av.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.