Skri­vet i sten

Vår fantastiska planet - - Vår Planet -

1 Fy­ra eror

Grand Ca­nyons sten­la­ger re­pre­sen­te­rar var och en av de fy­ra ge­o­lo­gis­ka eror­na: från ti­dig och sen kam­bri­um till pa­le­o­zo­i­kum, meso­zo­i­kum och ke­no­zo­i­kum. Ny­ast är Kai­bab – det 350 meter dju­pa och 230 mil­jo­ner år gam­la kalk­stenslag­ret som om­ger kai­bab-pla­tåns kant.

2 Av­slö­jar fos­si­ler

Det finns inga fos­si­ler i de ti­di­ga för­kam­bris­ka lag­ren, som kan be­trak­tas som grund­ste­nar­na längst ner på kan­jo­nens klipp­si­dor. På de ovan­lig­gan­de lag­ren finns det emel­ler­tid fos­si­ler som ger en in­blick i för­hi­sto­risk flo­ra och fau­na.

3 Vi rör oss upp­åt

De förs­ta fos­si­ler­na fö­re­kom­mer i den för­kam­bris­ka kalk­ste­nen en bit upp på kan­jo­nens si­dor, in­led­nings­vis gans­ka grund­läg­gan­de väx­ter. Det följs av pa­le­o­zo­i­kum-lag­ren som in­ne­hål­ler fos­si­ler från bå­de land och hav. He­la Grand Ca­nyon låg un­der vat­ten vid en tid­punkt när kust­lin­jen avan­ce­ra­de över Nor­da­me­ri­ka. Vatt­net drog sig se­dan till­ba­ka och om­rå­det steg upp.

4 Spår av ti­di­ga­re berg

Sand­sten, skif­fer och kalk­ste­nen bil­dar pa­le­o­zo­i­kum-lag­ren som är 1–1,5 kilo­me­ter dju­pa. Någ­ra berg­väg­gar i den väst­ra de­len av Grand Ca­nyon pe­kar på att om­rå­det ti­di­ga­re var täckt av cir­ka 0,8–1,5 kilo­me­ter höga bergar­ter som da­te­ras till di­no­sau­rer­nas meso­zo­is­ka era. Ero­sio­nen har dock av­lägs­nat det mesta av dem.

5 Den mäk­ti­ga flo­den

Själ­va kan­jo­nen är från ke­no­zo­i­kum och ska­pa­des av Co­lo­ra­doflo­den som fick hjälp bå­de av land­höj­ning­en och ska­pan­det av Ca­li­for­nia­vi­ken för sex mil­jo­ner år se­dan. Även smält snö bi­drog. Kan­jo­nens har haft sitt nu­va­ran­de djup i cir­ka 1,2 mil­jo­ner år.

Grand Ca­nyon är in­te ba­ra en på­min­nel­se om na­tu­rens kraf­ter ut­an ock­så en på­min­nel­se om dess för­må­ga att av­slö­ja sin egen otro­li­ga histo­ria. Kan­jo­nens skik­ta­de klipp­väg­gar möj­lig­gör för geo­lo­ger att re­sa till­ba­ka två mil­jar­der år i ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.