Sto­ra bar­riär­re­vet

Vår fantastiska planet - - Vår Planet -

Mer än 250 mil av öar och un­der­vat­tens­rev bil­dar en le­van­de vägg mel­lan Qu­e­ens­lands kust och nord­väst­ra Stil­la ha­vet. Välkommen till en un­der­vat­tens­stad full av glö­dan­de in­vå­na­re och där bygg­na­der­na bok­stav­ligt ta­lat är le­van­de.

Re­vets fan­tas­tis­ka ko­ral­ler är propp­ful­la av djurar­ter.

Be­folk­nings­kon­troll

Man trod­de ti­di­ga­re att sjö­stjär­ne­ar­ten tör­nek­ro­na var för­ödan­de för bar­riär­re­vet då den sat­te i sig mäng­der av ko­rall. Yt­ter­li­ga­re ve­ten­skap­li­ga stu­di­er vi­sa­de dock att sjö­stjär­nan fun­ge­rar som en typ av be­folk­nings­kon­troll som ska­par ut­rym­me för att nya rev ska kun­na bil­das.

Stick­va­pen

Po­ly­per, el­ler näs­sel­djur, är be­väp­na­de med cel­ler som kal­las ne­ma­to­cy­ter. Un­der tryck in­u­ti var­je cell finns en upp­spo­lad tråd som stöts ut när cel­len be­rörs. Des­sa va­pen har ibland har­pun­spets och kan va­ra gif­ti­ga.

Hopp om häl­san

Fors­ka­re kal­lar ko­rall­re­ven för ”2000-ta­lets me­di­cin­skåp”. De väx­ter och djur som finns i ty­pis­ka rev för­ser oss med vik­ti­ga käl­lor till nya lä­ke­me­del, varav någ­ra ut­veck­las för att be­hand­la can­cer, hjärt­sjuk­do­mar och en mängd and­ra vi­rus och åkom­mor.

Fort­plant­ning

Ko­ral­len sä­ker­stäl­ler sin fort­lev­nad ge­nom att an­ting­en de­la upp sig i nya in­di­vi­der (asex­u­ell re­pro­duk­tion) el­ler ge­nom att po­lyp-par släp­per ut mil­jon­tals ägg och sper­mi­er i vatt­net. Fer­ti­li­se­ra­de ägg kläcks och blir till lar­ver som bo­sät­ter sig på bar­riär­re­vet där de bil­dar nya ko­rall­ko­lo­ni­er.

Po­lyp­sam­häl­le

Ko­rall­re­ven be­står av hund­ra­tu­sen­tals mju­ka rygg­rads­lö­sa djur som kal­las för ko­rall­po­ly­per. Or­ga­nis­mer­na ser un­ge­fär ut som mi­ni­a­tyr­trom­bo­ner med ten­tak­ler som om­ger kloc­kan.

Uråld­rigt hem

Ett djupt hack i en hård­ko­rall skul­le av­slö­ja en se­di­men­te­rad histo­ria som hos en träd­stam. Re­ven väx­er fram ovan­på kalk­stens­ske­lett från ti­di­ga­re ko­lo­ni­er, ska­pa­de av kal­ci­um som har ex­tra­he­rats från havs­vatt­net. Des­sa in­tri­ka­ta, alg­täck­ta skal ger ett soc­ker­rikt, fo­to­syn­te­ti­se­ran­de hem åt le­van­de ko­rall.

Ett myl­ler av liv

Sto­ra bar­riär­re­vet be­står av en mo­sa­ik av över 70 oli­ka livsmil­jö­er som är li­ka va­ri­e­ra­de som en regn­skog och ut­gör hem för tu­sen­tals oli­ka havs­va­rel­ser. Över 100 oli­ka ko­ral­ler­sor­ter kan be­bo ett en­da tunn­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.