Kärn­re­ak­torn som blev scen

25 me­ter un­der KTH fanns lan­dets förs­ta kärn­re­ak­tor. I dag an­vänds den fri­klas­sa­de och be­va­ra­de lo­ka­len bland an­nat till film­in­spel­ning­ar, konst­pro­jekt och ope­ra­fö­re­ställ­ning­ar.

Vårt Kungsholmen - - Stockholm - Mim­mi Ep­ste­in

När and­ra världs­kri­get var över bil­da­des Atom­kom­mit­tén för att ut­re­da hur Sve­ri­ge skul­le or­ga­ni­se­ra atom­kärn­forsk­ning för fred­li­ga än­da­mål. 1954 gick re­ak­torn igång, 25 me­ter ner i ber­get, på Drott­ning Kristi­nas väg vid KTH.

– En av de van­li­gas­te frå­gor jag får är var­för man bygg­de mitt i stan. Man tit­ta­de på and­ra stäl­len ock­så men det var bråt­tom och när­he­ten till KTH spe­la­de in. Det an­vän­des som un­der­sök­nings­labb ock­så, sä­ger Leif Hand­berg, lek­tor i me­di­e­tek­nik och fö­re­stån­da­re för R1, som re­ak­tor­hal­len he­ter.

Han be­rät­tar att myc­ket av forsk­ning­en hand­la­de om att stu­de­ra ne­u­tro­ner och and­ra par­tik­lar samt ra­di­o­ak­tiv strål­ning.

– Re­ak­torn an­vän­des ba­ra för forsk­ning, ef­fek­ten kyl­de man bort, sä­ger Leif Hand­berg.

1970 ställ­des re­ak­torn av, bland an­nat på grund av de­batt­kli­ma­tet och öka­de kost­na­der för att ha re­ak­to­rer på fle­ra stäl­len, och 1982 revs den. Sen ” glöm­des” hal­len bort i 16 år. Tills äm­net me­di­e­tek­nik kom till KTH.

– Vi vil­le ska­pa en ex­pe­ri­men­tell scen och jag ha­de va­rit ne­re i re­ak­tor­hal­len li­te av en slump. Då tänk­te jag: det är klart vi ska va­ra där, sä­ger Leif Hand­berg.

Film­in­spel­ning och ope­ra

I dag an­vänds hal­len till allt möj­ligt för att vår­da och stär­ka KTH:s va­ru­mär­ke på oli­ka sätt: film­in­spel­ning­ar, konst­pro­jekt, ope­ra­fö­re­ställ­ning­ar med me­ra. Bland an­nat är Ma­don­nas mu­sik­vi­deo till Not­hing re­al­ly mat­ters in­spe­lad där. Den an­vänds även för se­mi­na­ri­er och fö­re­drag om på­gåen­de forsk­ning på KTH, till ex­em­pel in­om ener­gi­om­rå­det.

– Vi har ock­så ett sam­ar­be­te med al­la konst­när­li­ga hög­sko­lor, sä­ger Leif Hand­berg som be­rät­tar att de även hyr ut till kom­mer­si­el­la eve­ne­mang.

Sko­lan­se­ring

I går var det till ex­em­pel lan­se­ring för en ny sko i re­ak­tor­hal­len.

– Mitt jobb är att ta så myc­ket som möj­ligt i be­talt och så li­te som möj­ligt. Kom­mer det en konst­när i prin­cip ut­an bud­get som vill gö­ra nå­got här så vill vi kun­na sä­ga ja. Men vi mås­te ock­så kun­na stär­ka bud­ge­ten.

I he­la lo­ka­len finns ett rut­nät upp­må­lat. Det kom till när den skul­le fri­klas­sas, det vill sä­ga sä­ker­stäl­la att al­la ra­di­o­ak­ti­va äm­nen un­der­sti­ger de gräns­vär­den som ut­fär­dats av Strål­sä­ker­hets­myn­dig­he­ten.

– Man har mätt sig ge­nom var­je ru­ta och kon­sta­te­rat att vi lig­ger un­der al­la gräns­vär­den. Med för­sik­tig hand har vi se­dan la­gat det som be- höv­de la­gas och in­stal­le­rat ven­ti­la­tion.

Leif Hand­berg var med från bör­jan när KTH bör­ja­de hy­ra lo­ka­len 1998.

– Jag har lärt kän­na folk som var med när de bygg­de re­ak­torn, nu är de gam­la och många är dö­da men fors­kar­na kal­la­de re­ak­tor­hal­len för ”ve­ten­ska­pens ka­te­dral” och vad be­hö­ver en ka­te­dral? frå­gar Leif och tit­tar mot en or­gel som står i hal­len.

Den kom­mer från bi­o­gra­fen Skan­dia och är från 1920-ta­let. Or­geln sål­des se­dan till Stock­holms stad som be­höv­de en när man re­no­ve­ra­de stads­husor­geln. Se­dan låg den på Stads­hu­sets vind i 40 år.

– Bok­stav­li­gen låg de­lar­na ovan­för Blå hal­len.

Ef­ter ett stort ar­be­te med att re­no­ve­ra den och byg­ga ett or­gel­hus i hal­len åter­in­vig­des or­geln 2015.

Re­ak­torn an­vän­des ba­ra för forsk­ning, ef­fek­ten kyl­de man bort.

FOTO: JANNIE FLODMAN

OLI­KA STOR­LEK. Att jäm­fö­ra R1 med de sto­ra kärn­kraft­ver­ken, som Ring­hals, är som att jäm­fö­ra en cy­kel med en jum­bo­jet, sä­ger Leif Hand­berg.

FOTO: JANNIE FLODMAN

KONTROLLRUM. In­ne­hål­let till kon­troll­rum­met till R1 är be­va­rat men fanns en läng­re tid på Tek­nis­ka mu­se­et. Nu är det åter i re­ak­tor­hal­len.

FOTO: JANNIE FLODMAN

OR­GEL. Den 1920-talsor­gel som ti­di­ga­re fanns på Skan­di­a­bi­o­gra­fen finns nu i re­ak­tor­hal­len. Leif Hand­berg är fö­re­stån­da­re för re­ak­tor­hal­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.