Kyr­ka ra­sar mot ny na­ken­klubb på Sö­der

En na­ken, svet­tig och här­lig suc­cé. Så be­skri­ver ar­ran­gö­rer­na pre­miä­ren av Klubb Na­ket. Men Sö­der­malmskyr­kan, någ­ra hund­ra me­ter bort från lus­tens hög­borg, kal­lar den ”en gro­grund för ned­brut­na sjä­lar”.

Vårt Kungsholmen - - Stockholm - Sop­hie Stig­fur 073-6006909 sop­hie.stig­fur@di­rekt­press.se Sop­hie Stig­fur

Det var för­ra lör­da­gen som Klubb Na­ket öpp­na­de i Skan­stull. Klub­ben, som drivs av Te­ch­no­par­ti­ets par­ti­le­da­re Da­mi­en Eie, har fått sär­skild upp­märk­sam­het för kon­cep­tet: noll klä­der = gra­tis in­trä­de.

En­ligt Da­vid Ca­kir, lo­ka­lens ma­na­ger, kan pre­miä­ren in­te be­skri­vas som an­nat än en suc­cé.

– Det gick oer­hört bra, po­si­tiv vi­be rakt ige­nom och fin stäm­ning. Det kom en del folk man in­te kän­de igen se- dan ti­di­ga­re ock­så, det var kul. Hur na­ket blev det? – Tja, det var fullt i lo­ka­len, runt 400 per­so­ner. Det var en najs ni­vå på na­ken­het kan man väl sä­ga och det blev nak­na­re och nak­na­re ju se­na­re det blev. Det blev ju rätt varmt ock­så, sä­ger Da­vid Ca­kir och skrat­tar.

Al­la ser dock in­te na­ken­di­scot som ett upp­fris­kan­de ny­till­skott. Da­gen in­nan pre­miä­ren fick ar­ran­gö­rer­na be­sök från fri­kyr­ko­för­sam­ling­en Sö­der­malmskyr­kan – som vil­le att klub­ben skul­le stop­pas.

En­ligt pas­tor Lennart To­re­bring rör det sig om ung­do­mar från kyr­kan som på eget ini­ti­a­tiv för­sökt re­so­ne­ra med ar­ran­gö­rer­na.

– Många av vå­ra ung­do­mar har va­rit i ett träsk av pro­sti­tu­tion och ut­nytt­jan­de, de re­a­ge­rar starkt. Vi tror på sex­u­ell ren­het och att sex­u­a­li­te­ten be­hö­ver be­skyd­das ge­nom äk­ten­ska­pet. Vi mås­te ock­så be­tän­ka att vi in­te en­bart kan gö­ra vad vi vill.

Vil­ken fa­ra kan klub­ben in­ne­bä­ra?

– Det som hän­der nu på Sö­der­malm kan få allvarliga konsekvenser, klub­ben blir en gro­grund för de­pres­sion och att män­ni­skor får si­na sjä­lar ned­brut­na. Al­la vet ju att barn be­hö­ver grän­ser, man mår in­te bra av att gö­ra som man vill.

Men nu hand­lar det ju om vux­na?

– Vi be­hö­ver in­te fär­re grän­ser för att vi blir äld­re. Man kan in­te ha en plats där allt är tillå­tet och vem som helst kan kom­ma in.

Ma­na­gern Da­vid Ca­kir tyc­ker att kyr­kans far­hå­gor in­te ens är vär­da att be­mö­ta.

– Det är ge­nom­sy­rat av to­tal okun­skap. Det räc­ker med att lä­sa vad vi står för, ökad kär­lek och fri­het.

Kan nå­gon rå­ka il­la ut på klub­ben?

– Nej, vi har fle­ra trygg­hets­vär­dar som cir­ku­le­rar och ser till att al­la har det bra, just för att det är vik­tigt för oss att mot­ver­ka kränk­ning­ar.

Men finge pas­tor To­re­bring be­stäm­ma skul­le klub­ben läg­gas ned.

– Men vi le­ver i en de­mo­kra­ti, det är in­te upp till mig att kon­trol­le­ra det­ta, li­ka li­te som vi kan kon­trol­le­ra Guds vil­ja. Men vi mås­te få gö­ra vår röst hörd. Nå­gon po­lisin­sats för att hind­ra kvin­nor från att vi­sa brös­ten blev det in­te. Det var ar­ran­gö­rer­na själ­va som strax fö­re öpp­ning ring­de polisen för att hö­ra om de skul­le kun­na få pro­blem. En­ligt ar­ran­gör Da­vid Ca­kir ska polisen då ha sagt att kvin­nor mås­te sky­la si­na bröst­vår­tor.

– Vi tyck­te det var löj­ligt. Så där­för sa vi att al­la, även kil­lar, var tvung­na att tej­pa för bröst­vår­tor­na. Vi vet fort­fa­ran­de in­te om det stäm­mer att det är för­bju­det att va­ra helt na­ken här el­ler in­te.

Ska myc­ket till

En­ligt ad­vo­kat An­ton Strand på De­fens finns ing­et le­galt stöd för att tje­jers bröst­vår­tor skul­le va­ra mer för­bjud­na än man­li­ga. En­ligt ho­nom ska det ock­så myc­ket till för att na­ken­het i det här sam­man­hang­et ska be­trak­tas som brotts­ligt. Den som vi­sar sig na­ken på en of­fent­lig plats, vil­ket klub­ben an­ses va­ra, kan te­o­re­tiskt dö­mas för sex­u­ellt ofre­dan­de.

– Om man gör det i syf­te att krän­ka and­ras sex­u­el­la in­tegri­tet, som vid blott­ning, så är det olag­ligt.

Svårt att häv­da kränkt­het

Men om man ger sig in på en klubb vid namn Klubb Na­ket där man kän­ner till pre­mis­ser­na, är det svårt att häv­da att man kän­ner sig kränkt av just na­ken­het, me­nar han.

– Det må va­ra smak­löst, men lag­ligt är det.

Kom­mun­po­lis Ro­bert Kindroth be­rät­tar att polisen be­sök­te klub­ben un­der kväl­len, men att man in­te såg nå­gon an­led­ning till att in­gri­pa. Det tycks allt­så va­ra fritt fram för klub­be­sö­kar­na att skip­pa tejpen näs­ta gång.

FOTO: ADVOKATFIRMAN DE­FENS

Ad­vo­kat An­ton Strand .

NEJ. Sö­der­malmskyr­kan ser Te­ch­no­par­ti­ets nya klubb som en ”gro­grund för ned­brut­na sjä­lar”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.