Kol­la in snö­fes­ten i Vasa­par­ken

Snön kom lämp­ligt för al­la sport­lov­s­le­di­ga barn. I Vasa­par­ken åk­te brö­der­na Ste­in ”madrass” på den färs­ka pu­dersnön i ons­dags mor­se.

Vårt Kungsholmen - - Stockholm - Mim­mi Ep­ste­in

Un­der sport­lovs­vec­kan till­bring­ar Ki­an, 9, och Dy­lan, 6, Ste­in ett par da­gar hos mos­ter Mar­ga­re­ta Hell­ner i Va­sas­tan. Och när snön vräk­te ner var Vasa­par­ken ett själv­klart val. Un­der ons­dags­mor­go­nen gick det dock li­te sak­ta i den klas­sis­ka pul­ka­bac­ken.

– Vi var här i går ock­så och då var det mer upp­kört ef­tersom det var fler här. Då blev det mer fart. Men det är ba­ra att åka på så plat­tas snön till, sä­ger Mar­ga­re­ta Hell­ner.

– Det är gans­ka svårt att åka för det är myc­ket snö. Men om man gör upp en räls så sjun­ker man in­te ner i snön, sä­ger Ki­an Ste­in som är nöjd med sitt sport­lov hit­tills.

– I hel­gen var vi på min pappas re­stau­rang i Gam­la stan och fick träf­fa del­ta­ga­re från tv-pro­gram­met Ta­lang, sä­ger han.

Un­der sport­lo­vet ha­de parkle­ken öp­pet som van­ligt men al­la pla­ne­ra­de ak­ti­vi­te­ter gick in­te att ge­nom­fö­ra.

– Jag ha­de tänkt ta ut ett parkleks­spel som bland an­nat in­ne­hål­ler ett kas­ta lasso­mo­ment men det är all­de­les för djup snö, sä­ger Kic­ki Cas­tewik på Vasa­par­kens parklek och fort­sät­ter:

– Det gör mig klu­ven, det är ju väl­digt här­ligt med snö ock­så!

FOTO: MAJA BRAND

SPORTLOVSGLÄDJE. I ons­dags mor­se pas­sa­de brö­der­na Ste­in på att åka ”madrass” i Vasa­par­kens klas­sis­ka pul­ka­bac­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.