Hur fun­ge­rar gar­de­ro­ben på na­ken­klubb?

Vårt Kungsholmen - - Stockholm -

Te­ch­no­par­ti­et och de­ras na­ken­klubb på Sö­der blev me­di­alt spräng­stoff i det lil­la. Och i det fri­kyrk­li­ga. Sö­der­malmskyr­kan, en li­ten för­sam­ling som hör till den bi­bel­trog­na tros­rö­rel­sen, har ra­sat mot att lätt­klätt dan­san­de le­der till kor­rup­tion av sjä­len. Om det kan man lä­sa på an­nat håll i den här tid­ning­en.

Så får de såklart tyc­ka, pre­cis som att de ult­ra­li­be­ra­la te­ch­no­par­tis­ter­na får vär­na om ar­vet från den svens­ka syn­dens glans­da­gar. De­mo­kra­ti, ytt­ran­de­fri­het, ja ni vet. Själv kan jag med mi­na ic­ke-ex­i­ste­ran­de er­fa­ren­he­ter av na­ken­fes­tan­de in­te släp­pa det lo­gis­tis­ka med att ta av sig på klubb. För hur fun­ge­rar det i prak­ti­ken? Som gar­de­ro­ben.

Att hänga av sig jac­kan i en krog­gar­de­rob en van­lig kväll kan ta sin tid. Hur blir det när det är jac­ka, trö­ja, t-shirt, byxa, och så vi­da­re, som ska häng­as in? Går det att hål­la re­da på allt? Spe­ci­ellt un­der en svensk vin­ter då jac­kor­na är fe­ta och lag­ren ex­tra många. Skor­na, tar man av sig dem? El­ler går al­la om­kring som det er­känt osex­i­gas­te som finns: helt na­ken per­son med sa­ker på föt­ter­na? Har nå­gon tänkt på fotvår­tor? Te­ch­no­par­ti­et kanske bör ta sitt an­svar och de­la ut soc­ke­plast.

Och! Vik­ti­gas­te frågan: blir det än­då in­te förjäv­la kallt hur hårt man än dan­sar, i des­sa ti­der av snö­smoc­kor?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.