Klart: Vil­lan från 1700ta­let blir hy­res­rät­ter

I snart sex år har hu­set stått tomt. Men nu är pla­nen som ska för­vand­la den ex­klu­si­va 1700-tals­hu­set i Ma­ri­e­dal till pri­vat­bo­stä­der på väg att loss­na.

Vårt Kungsholmen - - Sidan 1 - Jo­hann Ber­nö­vall

2012 flyt­ta­de säll­ska­pet Län­kar­na, en nyk­ter­hets- och kam­rat­stöd­jar­or­ga­ni­sa­tion, ut ur det vack­ra hu­set i Ma­ri­e­dal på nor­ra Kungs­hol­men. Sänk­ta bi­drag från sta­den var an­led­ning­en.

– Jag har hört att nå­gon vill gö­ra hu­set till en kon­fe­rens­an­lägg­ning. Ba­ra det in­te blir en re­klam­by­rå som flyt­tar in. Det vo­re synd, sa Län­kar­nas Gö­ran Olsson till DN då.

Nå­gon kon­fe­rens­an­lägg­ning blev det ald­rig. Dä­re- mot var fas­tig­hets­ä­gar­na, kom­mu­nalt äg­da Stads­hol­men, ti­di­ga med att be­rät­ta att de vil­le byg­ga två bo­stä­der i hu­set. Det hand­lar om hy­res­rät­ter, som då in­går i den kom­mu­na­la bo­stads­kön. I slu­tet av 2014 var en rim­lig tids­plan, sa man till Vårt Kungs­hol­men 2013.

Se­dan dess har ingen­ting hänt. Men pla­nen be­står.

– Pla­nen som fun­nits he­la ti­den från vår si­da är ett par bo­stä­der och en el­ler ett par kom­mer­si­el­la lo­ka­ler. Ef­tersom det krä­ver för­änd­ring i de­talj­plan så har vi valt att va­ra en del av det sto­ra Stads­ha­gen-pro­jek­tet, sä­ger Stads­hol­mens för­valt­nings­chef Fredrik Juh­nell.

Det har ta­git väl­digt lång tid. Var­för väl­jer ni att va­ra en del av en stör­re de­talj­plan som Stads­ha­gen?

– Jag är rätt över­ty­gad om att det ta­git än­nu läng­re tid om vi dri­vit frågan själ­va med en egen de­talj­plan, sä­ger han.

Den seg­drag­na pro­ces­sen ser ut att när­ma sig mål­gång, då den om allt går en­ligt plan ska klub­bas ige­nom i stads­bygg­nads­nämn­den i vår och un­ge­fär tre må­na­der se­na­re i kom­mun­full­mäk­ti­ge. Den som vill bo i en av sta­dens lum­mi­gas­te mil­jö­er kan allt­så så sak­te­li­ga bör­ja väd­ra mor­gon­luft.

Vad som hän­der med det som­mar­kafé som be­dri­vits i hu­sets an­nex de se­nas­te som­rar­na är i dags­lä­get oklart.

DRÖMKÅKEN? Det vack­ra 1700-tals­hu­set Ma­ri­e­dal in­hys­te ti­di­ga­re för­e­ning­en Län­kar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.