Gal­le­ri­ans golv har smyc­kats med graf­fiti

Ett per­ma­nent graf­fiti­konst­verk med in­spi­ra­tion från Penn­syl­va­nia har ta­git plats på Väs­ter­malms­gal­le­ri­ans golv.

Vårt Kungsholmen - - Sidan 1 - Mim­mi Ep­ste­in mim­mi.ep­ste­in@di­rekt­press.se

I mån­dags bör­ja­de Ri­kard Ol­sen på ett graf­fiti­konst­verk i en­trén till Väs­ter­malms­gal­le­ri­an om man kom­mer från tun­nel­ba­nan. Ver­ket kom­mer att va­ra där per­ma­nent och fär­dig­ställ­des un­der veckan.

– Det blir som en gång­väg ge­nom gal­le­ri­an. In­spi­ra­tio­nen kom­mer från en gam­mal ned­lagd mo­tor­väg i Penn­syl­va­nia, ”Graf­fiti hig-

Det är en fin kon­trast mot gol­vet i öv­rigt och ett över­ras­kan­de in­slag.

hway”, sä­ger konst­nä­ren Ri­kard Ol­sen.

Han har job­bat med of­fent­lig ut­smyck­ning i he­la sitt yr­kes­verk­sam­ma liv. Dock är det förs­ta gång­en i en gal­le­ria.

– Det är jät­te­spän­nan­de ef­tersom det är så myc­ket folk som pas­se­rar. Folk kom­mer fram och är ny­fik­na på vad som hän­der, al­la har va­rit po­si­ti­va, sä­ger Ri­kard Ol­sen.

Konst­ver­ket blir cir­ka 40 me­ter långt.

– Vi såg över fle­ra oli­ka sätt att ska­pa ett mer in­bju­dan­de gång­stråk och föll för det här. Det är en fin kon­trast mot gol­vet i öv­rigt och ett över­ras­kan­de in­slag. Vi vill va­ra med att ut­veck­la stads­de­len och då mås­te man job­ba där man ver­kar, sä­ger Em­ma Norén, mark­nads­an­sva­rig på Väs­ter­malms­gal­le­ri­an.

FOTO: MIM­MI EP­STE­IN

PER­MA­NENT. Un­der sport­lovs­vec­kan ska­par graf­fiti­konst­nä­ren Ri­kard Ol­sen ett per­ma­nent verk i Väs­ter­malms­gal­le­ri­an.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.