Ga­tor­na som ska rustas upp

Stans cy­kel­kung kan nu­me­ra ti­tu­le­ra sig as­falt­skung. Tra­fik­bor­gar­rå­det Da­ni­el Helldén (MP) lägger över en halv mil­jard på att as­fal­te­ra Stock­holms ga­tor – och vi har he­la lis­tan på ga­tor och åt­gär­der på Kungs­hol­men.

Vårt Kungsholmen - - Sidan 1 - Pa­trik Wirén

Un­der pe­ri­o­den 2019–2023 ska ett stort an­tal ga­tor i Stock­holm re­no­ve­ras. Prislap­pen för re­in­ve­ste­rings­pro­gram­met är 550 mil­jo­ner kro­nor, vil­ket in­ne­bär en ök­ning med 150 mil­jo­ner jäm­fört med för­ra pro­gram­met.

– Det finns ett stör­re be­hov nu jäm­fört med ti­di­ga­re och det är ef­ter­satt på många håll. Kan vi får ord­ning på det här är det jät­te­bra. Det är en win-win för al­la, sä­ger Da­ni­el Helldén (MP).

Även om pro­gram­met även hand­lar om gång-, cy­kel. och kol­lek­tiv­tra­fik så är det fram­för allt mo­tor­for­donstra­fi­ken som gyn­nas av sats­ning­en. Det kan tyc­kas li­te otip­pat att Da­ni­el Helldén, som of­ta pro­pa­ge­rar för mins­kad bi­lism, lägger så myc­ket peng­ar på bil­vä­gar.

– Sto­ra de­lar av vå­ra nät an­vänds av bå­de cyklar och bi­lar, men det stäm­mer att det blir mest peng­ar för ytor till bi­lar­na. Även om bil­kö­ran­det mås­te mins­ka i Stock­holm för att vi ska kla­ra mil­jömå­len så mås­te de som kör än­då ha bra kör­ba­nor, sä­ger han.

Även träd, räc­ken och skräp­kor­gar in­går i pro­gram­met.

FOTO: KATJA ANNOLA

FRÄSCHAS UPP. Kungs­holms­ga­tan är en av många ga­tor som ska re­no­ve­ras de kom­man­de åren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.