Ica stäng­er bu­ti­ken på NK

Ica-hand­la­ren kom­mer in­te över­ens med NK om hur mat­va­ru­bu­ti­ken i va­ru­hu­set ska dri­vas. I vår stäng­er man igen.

Vårt Kungsholmen - - Sidan 1 - Jo­hann Ber­nö­vall

En lä­sa­re som vill va­ra ano­nym hör­de av sig till tid­ning­en i tors­dags då hon fått hö­ra av per­so­na­len i mat­bu­ti­ken och sa­lu­hal­len på NK att de bli­vit upp­sag­da och snart stäng­er igen.

– Det känns jät­tet­rist och per­so­na­len ver­ka­de choc­kad. Och jag blir per­son­li­gen jät­te­led­sen. Jag har hand­lat där i 30 år trots att jag in­te bor i om­rå­det, ut­an på grund av att det är en väl­digt trev­lig och bra bu­tik, sä­ger hon.

När vi når bu­ti­ken så be­kräf­tar de lä­sa­rens upp­gif­ter. Den 13 maj blir sista da­gen som man hål­ler öp­pet. Mer än så vill de in­te sä­ga.

”Har valt att tac­ka nej”

NK:s va­ru­hus­chef Andre­as Ed­ström, skri­ver i ett mejl till Stock­hol­mDi­rekt att man valt att upp­da­te­ra sitt sor­ti­ment in­om mat. NK har fört en di­a­log med Ica om des­sa för­änd­ring­ar men ”Ica har valt att tac­ka nej till att fort­sät­ta att dri­va sa­lu­hal­len”.

Men han un­der­stry­ker att va­ru­hu­set även i fram­ti­den kom­mer er­bju­da al­ter­na­tiv för den som vill kö­pa mat­va­ror.

”NK kom­mer själv­klart att ha kvar en sa­lu­hall men hur den kom­mer att se ut och vem som kom­mer bli ny ent­re­pre­nör får jag be att åter­kom­ma med”, skri­ver Andre­as Ed­ström,

FOTO: LIN­DA GREN

LÄM­NAR. Ica läm­nar NK ef­ter att för­hand­ling­ar­na in­te gått i lås.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.