Ung­do­mars mo­ped­bi­lar får bö­ter

På Ös­ter­malm var mo­ped­bi­lar fram tills ny­li­gen en van­lig syn i pru­tan ut­an­för Öst­ra Re­al. Men en ny lag har änd­rat si­tu­a­tio­nen dras­tiskt.

Vårt Kungsholmen - - Sidan 1 - Jo­hann Ber­nö­vall

Den som spat­se­rat på Kar­la­vä­gen har un­der hös­ten och vin­tern lagt mär­ke till att mc-par­ke­ring­ar­na va­rit upp­tag­na av ett an­nat for­don än mo­tor­cyklar.

Så kal­la­de mo­ped­bi­lar, som kan kos­ta upp emot 200 000 kro­nor, har bli­vit en trend bland ele­ver­na på Öst- ra Re­al och mc- ru­tan har fun­ge­rat som par­ke­rings­plats för des­sa.

– Det har bli­vit ett po­pu­lärt färd­me­del för ett an­tal ele­ver på sko­lan, be­kräf­tar sko­lans elev­kårs ord­fö­ran­de Erik Blom.

Får in­te stå i mc-ru­tan

Men när tid­ning­en upp­lys­nings­vis kon­tak­tar tra­fik­kon­to­ret gäl­lan­de par­ke­ring­ar av mo­ped­bi­lar så fram­kom­mer det, ef­ter att kon­to­ret dub­bel­kol­lat reg­ler­na, att de in­te får stå i MC-ru­tan.

– Det sked­de en lagänd­ring 1 de­cem­ber 2017 som gör att de nu­mer in­te får stå där. Står de där nu så är det olov­li­gen och då ris­ke­rar de bö­ter. Det på­går en upp­lys­nings­kam­panj om änd­ring­en just nu, sä­ger Erik Sö­der­berg, press­in­for­ma­tör på tra­fik­kon­to­ret.

I ett sms till tid­ning­en be­rät­tar en elev på sko­lan att många har fått si­na mo­ped­bi­lar ”lap­pa­de” med p-bö­ter un­der de se­nas­te vec­kor­na, och att allt fär­re där­för tar ”bi­len” till sko­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.