Stads­bygg­nads­nämn­den in­for­me­rar

Vårt Kungsholmen - - Kungsholmen -

De­talj­pla­ner

Föl­jan­de för­slag till de­talj­pla­ner har upp­rät­tats på upp­drag av stads­bygg­nads­nämn­den i Stock­holm. För­sla­gen kan grans­kas vid stads­bygg­nads­ex­pe­di­tio­nen i Tek­nis­ka Nämnd­hu­set, Fle­ming­ga­tan 4 un­der hu­sets or­di­na­rie öp­pet­ti­der. De vi­sas även på hem­si­dan, www.stock­holm.se/de­talj­pla­ner. Syn­punk­ter på för­sla­gen läm­nas skrift­li­gen se­nast sista da­gen un­der den tid som anges för re­spek­ti­ve plan och ska ha in­kom­mit till: Stock­holms stads­bygg­nads­nämnd, Re­gi­stra­tu­ren, Box 8314, 104 20 Stock­holm, el­ler med e-post till: stads­bygg­nads­kon­to­ret@stock­holm.se Ange ären­dets di­a­ri­e­num­mer (Dp-num­mer) i ru­bri­ken. Den som in­te fram­fört syn­punk­ter un­der sam­råd el­ler se­nast un­der ut­ställ­nings­ti­den/gransk­ningsti- den, har in­te rätt att se­na­re över­kla­ga. In­läm­na­de syn­punk­ter be­hand­las en­ligt reg­ler­na i per­son­upp­giftsla­gen (PUL).

De­talj­plan för del av fas­tig­he­ten Fred­häll 1:4 i stads­de­len Kungs­hol­men

Ett för­slag till de­talj­plan för del av fas­tig­he­ten Fred­häll 1:4 i stads­de­len Kungs­hol­men, Dp 201605341, kan grans­kas un­der ti­den 28 feb­ru­a­ri till och med 4 april 2018. Syf­tet med de­talj­plane­för­sla­get är att prö­va för­ut­sätt­ning­ar­na för en pla­ce­ring av en 11-spels­plan för fot­boll med till­hö­ran­de för­råds­bygg­nad och drift­sy­tor i den öst­ra de­len av Fred­hällspar­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.