App ska ge bätt­re koll på bygg­pro­jekt i Stock­holm

Stock­holms stad star­tar podcast och sam­lar al­la bygg­pro­jekt på en ny webb­si­da – allt för att det ska bli lät­ta­re för stock­hol­mar­na att hänga med i det stän­di­ga byg­gan­det i sta­den.

Vårt Kungsholmen - - SIDAN 1 - Karin Win­ter | Ro­bin Hög­berg

Det är nog ing­en som har mis­sat att Stock­holm väx­er. In­om någ­ra år för­vän­tas det bo en mil­jon i Stock­holm och med fler män­ni­skor föl­jer nya bo­stads­om­rå­den, för­tät­ning, nya sko­lor, vägar och torg. Det kan va­ra svårt att hänga med i vad som byggs var och vil­ka pro­jekt som är på gång.

Det vill Stock­holms stad änd­ra på. Med en ny webb­plats ska stock­hol­ma­ren på ett lätt sätt kun­na hänga med i hur sta­den väx­er. Över 500 bygg­pro­jekt finns pre­sen­te­ra­de på si­dan vax­er.stock­holm.se, och med kar­tor ska man en­kelt kun­na se vad som hän­der i det eg­na när­om­rå­det.

”Al­la mär­ker byg­gan­det”

Och den som vill ve­ta än­nu mer kan föl­ja ut­veck­ling­en i podcas­ten ”Stock­holm väx­er”.

– Al­la mär­ker ju av att det grävs och byggs öve­rallt och då tän­ker vi att det är bra att få ve­ta var­för, när allt ska va­ra klart, och så vi­da­re. Vi in­for­me­rar ju om det­ta i fle­ra oli­ka ka­na­ler men kän­ner nu att vi vill kraft­sam­la och verk­li­gen nå ut, sä­ger An­na Klyn­ning, kom­mu­ni­ka­tions­chef på Stock­holms stad.

I podcas­ten kan lyss­na­ren hö­ra ar­ki­tek­ten och ko­mi­kern Fred­rik ”Frit­te” Fritz­son pra­ta om spe­ci­fi­ka stads­ut­veck­lings­pro­jekt men ock­så om ex­em­pel­vis trygg­het, håll­bar­het och iden­ti­tet.

I var­je av­snitt bjuds gäs­ter in och i pre­miärav­snit­tet med­ver­kar bland and­ra Stock­holms stads­di­rek­tör Ingela Lindh.

– Förs­ta av­snit­tet hand­lar om Ci­ty. Vi kom­mer även pra­ta om bland an­nat Slakt­hus­om­rå­det, Nor­ra Djur­gårds­sta­den, Ha­gas­ta­den, Öst­ber­ga, Fars­ta och för­mod­li­gen ock­så Slus­sen, sä­ger An­na Klyn­ning.

FO­TO: MIMMI EPSTEIN

VÄX­ER. Nu ska det bli lät­ta­re att hänga med i vad som byggs var och när – Stock­holms stad star­tar podd och webb­si­da om just byg­gan­det i sta­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.