Ung­do­mar fast i stor knarkin­sats

För­ra hel­gen gjor­de Stock­holmspo­li­sen till­sam­mans med vo­lon­tä­rer en insats mot dro­ger på Ös­ter­malm. Fle­ra min­derå­ri­ga miss­tänks nu för nar­ko­ti­kabrott.

Vårt Kungsholmen - - STOCKHOLM - Jo­hann Bernövall Jo­nas Go­sen­de Grön­vik Rasmus Pa­na­gi­o­tis Co­lum­bus

Det är po­li­sen själv som be­rät­tar om in­sat­sen på sin hem­si­da. Den slu­ta­de med att bland an­nat en 13-åring blev på­kom­men med dro­ger. Hen för­des till Ma­ria Ung­dom.

– Det var när vi pra­ta­de med en grupp ung­do­mar på Kar­la­plan som vi fick en miss­tan­ke om nar­ko­tika­för­sälj­ning, sä­ger Cla­ra Fol­kes- son från ung­doms­grup­pen i lo­kal­po­lis­om­rå­de Norr­malm till po­li­sens hem­si­da.

In­sat­sen, som är en del i att mins­ka dro­gan­vänd­ning­en och drog­till­gång­en för unga på Ös­ter­malm, slu­ta­de även med att en 16-årig poj­ke nu miss­tänks för peng­a­tvätt, nar­ko­ti­kabrott och sex­köp.

Ton­å­ring­en ha­de 50 gram hasch på sig och 20 000 kro­nor i kon­tan­ter. Man kun­de hit­ta yt­ter­li­ga­re 80 000 kro­nor i 16-åring­ens rum, och en vi­da­re ut­red­ning gör att han är miss­tänkt för sex­köp.

– Det här är ba­ra yt­ter­li­ga­re ett ex­em­pel på att myck- et unga män kö­per sex, sä­ger Cla­ra Fol­kes­son till po­li­sens hem­si­da.

Kom­mun­po­li­sen på Ös­ter­malm, Ju­lia Lars­son, är nöjd med in­sat­sen.

– Det här stärk­te vår sam­ver­kan med fäl­tas­si­sten­ter­na, po­li­sens vo­lon­tä­rer och för­äld­ra­vand­ra­re vil­ket är po­si­tivt för fram­ti­da ar­be­te, sä­ger hon till po­li­sens hem­si­da.

Sam­ti­digt vi­sar nya siff­ror från BRÅ att unga i väl­bär­ga­de stads­de­lar an­vän­der dro­ger i hög­re ut­sträck­ning än i de mind­re be­med­la­de. Men i des­sa är det sam­ti­digt fler som döms för nar­ko­ti­ka- brott. Undersökningen be­rör poj­kar föd­da 1997-1998.

På Ös­ter­malm upp­ger 10 pro­cent av poj­kar­na att de an­vänt dro­ger den se­nas­te må­na­den, me­dan en­dast 2 pro­cent har dömts för brott re­la­te­ra­de till dro­ger. Mot­sva­ran­de siff­ra för Skär­hol­men är 5 re­spek­ti­ve 4 pro­cent.

– Nar­ko­ti­kabrott är ett upp­täckts­brott. Läg­ger vi re­sur­ser på det rap­por­te­rar vi ock­så fler brott, sä­ger Ma­lin Le­ham­mar, kom­mun­po­lis i Skär­hol­men.

FO­TO: MOSTPHOTOS

INSATS. Po­li­sen fick en miss­tan­ke om nar­ko­tika­för­sälj­ning vid Kar­la­plan – och slog till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.