Omid bju­der in till kollektivt vin­ter­bad

Är fem minus i luf­ten för kallt för ett bad? In­te för Omid Azad som vin­ter­ba­dat vid Lil­je­holms­ka­jen se­dan 2011. Nu bju­der han in till kollektivt is­viks­bad för att ”det all­tid är ro­li­ga­re att de­la upp­le­vel­ser med and­ra”.

Vårt Kungsholmen - - STOCKHOLMSHELG - Linn Ma­tik­ka

So­len ski­ner över Lil­je­holms­ka­jen och snön blän­dar näs­tan. Tem­pe­ra­tu­ren lig­ger runt – 5 gra­der och Omid Azad kom­mer gå­en­de till­sam­mans med bar­nen Da­mon, Ari­an och en kas­se med is­pik, ligg­un­der­lag, yxa – och bad­byx­or.

– På som­ma­ren får man in­te plats, då lig­ger folk som sar­di­ner här men nu be­hö­ver man in­te träng­as, sä­ger Omid Azad och knal­lar ut på bryg­gan.

Han har vin­ter­ba­dat se- dan han flyt­ta­de hit för sju år se­dan.

– Det är skönt, man blir upp­da­te­rad på nå­got vis och får ny ener­gi. Det är upp­fris­kan­de. Jag har ing­en ve­ten­skap­lig stu­die som styr­ker det men jag tror fak­tiskt att man blir fris­ka­re av att vin­ter­ba­da ock­så.

Han tar fram is­pi­ken, en sån som an­vänds för att hac­ka upp hål i isen och mä­ta tjock­le­ken in­nan skrid­sko­åk­ning. Han hac­kar ett tag in­nan yx­an åker fram. Ett rek­tangu­lärt hål bör­jar hug­gas ut.

Un­ge­fär en gång i vec­kan bru­kar Omid Azad vin­ter- ba­da. Han be­rät­tar att han just nu lob­bar för en ba­stu i för­e­ning­en och att ett med­bor­gar­för­slag till stads­de­len kom­mit in gäl­lan­de sam­ma sak. Men i nu­lä­get ba­dar han ut­an en ba­stu att springa in ef­teråt. En varm dusch i lä­gen­he­ten en mi­nut bort får va­ra sub­sti­tut så länge.

En mi­nuts bad

Trots det vill han un­der­stry­ka att det in­te är nå­gon macho­grej och att det ab­so­lut in­te be­hövs nå­gon proff­sut­rust­ning. Han tror att det är nå­got al­la kan upp­skat­ta.

– Förutom om man har hjärt­pro­blem el­ler lik­nan­de såklart. Men det går in­te att för­ut­spå vem som kom­mer att fast­na för det. Jag tyc­ker att al­la kan tes­ta!

Bar­nen Da­mon och Ari­an hjäl­per till att hål­la liggun- der­la­get på plats i blås­ten och Omid Azad by­ter raskt om till bad­byx­or. Lugn som en fil­bun­ke går han ned i den lil­la va­ken.

– Man ska an­das lugnt och in­te hy­per­ven­ti­le­ra. Vis­sa som ba­dar för förs­ta gång­en kör bom­ben och blö­ter ned hu­vu­det di­rekt. Det är dumt ef­tersom man in­te kan va­ra kvar li­ka länge i vatt­net då och nju­ta.

När en mi­nut gått dop­par han hu­vu­det och går upp igen och bör­jar klä på sig.

Nu på sön­dag (11 mars) bju­der Omid Azad in till kollektivt is­vaks­bad i Lil­je­holms­ka­jen. Sam­ling mitt emot det svar­ta hu­set kloc­kan 11.

– Jag tyc­ker att man ska kom­ma ef­tersom det all­tid är ro­li­ga­re att de­la upp­le­vel­ser med and­ra.

Man ska an­das lugnt och in­te hy­per­ven­ti­le­ra.

FO­TO: MAJA BRAND

OMID AZAD BOR VID LIL­JE­HOLMS­KA­JEN. Han har vin­ter­ba­dat här se­dan 2011 och nu den 11 mars bju­der han in till kollektivt is­viks­bad för att de­la upp­le­vel­sen med and­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.