Tra­fik­kon­to­ret duc­kar för pro­blem

Vårt Kungsholmen - - TYCK OM! - Jan Sjögren

Ett stort väl­kom­men i klub­ben till tra­fik­po­li­sen som på­pe­kat fel i ron­del­len Lind­ha­gens­plan ut­an att det rät­tats till. Det är fler som har äg­nat myc­ket tid, ja in­te ba­ra ett ut­an ti­o­tals år, av mö­da för att få tra­fik­kon­to­ret i Stock­holm att rät­ta miss­tag i tra­fik­mil­jön. Trots up­pen­ba­ra och tra­fik­far­li­ga fel­ak­tig­he­ter duc­kar tra­fik­kon­to­rets tjäns­te­per­so­ner he­la ti­den. Vad kan det­ta be­ro på?

Jo, kon­to­ret har ty­värr un­der fle­ra års tid drä­ne­rats på kom­pe­tens och det lil­la som till även­tyrs finns kvar hålls bakom en mur av pressta­les­per­so­ner som rabb­lar me­nings­lö­sa floskler som skic­kas di­gi­talt via ett skralt it-sy­stem. Sam­man­ta­get re­sul­te­rar det­ta i att ing­en på kon­to­ret med nå­gon tra­fik­tek­nisk kom­pe­tens vå­gar släp­pa sar­gen och gå ut för att ta en dis­kus­sion i verk­lig­he­ten. Tra­fik­kon­to­ret i Stock­holm är ett skämt!

Det krävs en re­jäl upp­rust­ning av tra­fik­kon­to­ret. In med skick­ligt folk som kan ga­tu­bygg­nad och tra­fik­tek­nik. Pressupp­bå­det på tra­fik­kon­to­ret kan om­gå­en­de om­sko­las till att sät­tas in i snö­sväng­en för att rö­ja gång­ba­nor­na och öpp­na snö­val­lar­na vid över­gång­stäl­le­na un­der vin­ter­tid. När snön smält är det dags för städ­ning med sop­kvast av ga­tor och torg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.