Tag från al­la

Vårt Kungsholmen - - Kungsholmen - So­fia White

Vad? Var? När? I kort­het: Vad? Var? När? I kort­het:

Stock­hol­mar­nas känsla i fo­kus

Ka­rin Wann­gård hål­ler sam­ti­digt med Hen­rik Tham om att lä­get sta­tis­tiskt sett fak­tiskt ser gans­ka bra ut.

– Men det spe­lar ing­en roll så länge stock­hol­mar­na kän­ner sig mer otryg­ga och in­te vill vis­tas ute på ga­tor och torg kväl­lar och nät­ter, då är det det vi mås­te job­ba emot. Visst man kan all­tid re­so­ne­ra kring vil­ken sam­hälls­bild vi för­med­lar – det går jät­te­bra för Stock­holm – men det går in­te bra för al­la stock­hol­ma­re. Och då är det ett hel­hets­grepp och trygg­hets­sats­ning­ar vi pri­o­ri­te­rar fram­för skat­te­sänk­ning­ar, sä­ger hon.

Stads­dels­nämn­den i Rin­ke­by-Kis­ta klub­ba­de ett för­slag om att ta in ord­nings­vak­ter. Hus­by cent­rum. Feb­ru­a­ri 2017. Hus­by­bor och fö­re­ta­ga­re be­skrev pro­blem med nar­ko­ti­ka­han­del, tra­fik­brott, stöl­der och hot i cent­rum. En­ligt för­valt­ning och po­lis var...

ÖVERDRIFT. Hen­rik Tham, pro­fes­sor i kri­mi­no­lo­gi vid Stock­holms uni­ver­si­tet, tyc­ker po­li­ti­ker­na svart­må­lar si­tu­a­tio­nen. ’’Det död­li­ga vål­det har ökat un­der se­na­re år på grund av gäng­re­la­te­ra­de skjut­ning­ar. Det lig­ger dock fort­fa­ran­de på en läg­re ni­vå än...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.