Fler kla­go­mål på buss­tra­fi­ken

Allt­fler stock­hol­ma­re an­mä­ler att de bli­vit då­ligt be­möt­ta av sta­dens buss­chauf­fö­rer. Miss­nö­jet ökar än mer när det gäl­ler bus­sar som av­går fö­re ut­satt tid.

Vårt Kungsholmen - - Kungsholmen - Pa­trik Wirén

”Kund är 12 år gam­mal och skul­le till sko­lan och var sist i kön att gå på bus­sen. Chauf­fö­ren stäng­er då dör­ren och kör i väg.”

Vitt­nesmå­len ovan är ett av åt­skil­li­ga som för­med­lats till SL:s kund­tjänst det se­nas­te året. För­ra året in­kom 2 734 kla­go­mål gäl­lan­de just be­mö­tan­det in­om Stock­holms län, vil­ket är 430 fler än året in­nan. Det in­ne­bär att SL får in 7-8 an­mäl­ning­ar var­je dag och Per Hall­berg, kom­mu­ni­ka­tör på SL, sä­ger att de tar sa­ken på störs­ta all­var.

– Jag vill in­te spe­ku­le­ra i vad ök­ning­en kan be­ro på, men vi föl­jer upp det väl­digt no­ga och åter­rap­por­te­rar till ope­ra­tö­rer­na. Det här är verk­li­gen ingen­ting vi tar lätt på, sä­ger han.

Lät­ta­re att sä­ga till

Tre fö­re­tag kör bus­sar­na i Stock­holms län: Ar­ri­va, Ke­o­lis och No­bi­na. Iz­hak Dan, kom­mu­ni­ka­tör på Ar­ri­va, be­kräf­tar att fö­re­ta­get fått in fler kla­go­mål un­der 2017.

– Det kan be­ro på att det är lät­ta­re att läm­na syn­punk­ter, att män­ni­skor är mer be­näg­na att läm­na kla­go­mål el­ler att de har hög­re för­vänt­ning­ar. Det kan ock­så hand­la om fö­ra­re som är stres­sa­de el­ler miss­för­stånd mel­lan fö­ra­re och re­se­när, sä­ger han.

Ar­be­tar fö­rar­na un­der stor stress?

– Jag tror en del upp­le­ver job­bet som tuf­fa­re i dag än för fem år sedan. Det är till ex­em­pel många fler bi­lar på vägar­na, kon­sta­te­rar han.

”Kund och en kom­pis stod och vän­ta­de på att fö­ra­ren skul­le öpp­na dör­ren, men fö­ra­ren tit­ta­de på dem och åk­te i väg 2 mi­nu­ter fö­re ut­satt tid.”

”Ska in­te in­träf­fa”

Miss­nö­jet ökar än mer när det gäl­ler bus­sar som av­går fö­re ut­satt tid.

– För ti­di­ga bus­sar ska in­te in­träf­fa över­hu­vud­ta­get och det kan le­da till att ope­ra­tö­ren får en bot. Man ska helt en­kelt kun­na li­ta på bussta­bel­len och att bus­sen in­te av­går ti­di­ga­re el­ler se­na­re än ut­satt. Just det­ta ser vi väl­digt all­var­ligt på, sä­ger Per Hall­berg på SL. Var­je kla­go­mål Le­na Jo­hans­son An­tal an­mäl­ning­ar Vi ser en ök­ning Eric Ste­i­jer Iz­hak Dan

OM BEMÖTANDE:

är ett för myc­ket, men vi ser ing­en ök­ning. Be­mö­tan­det in­går i in­tro­duk­tions­ut­bild­ning­en och vi har även in­ter­na kam­pan­jer där det är en vik­tig del.” kom­mu­ni­ka­tör, Ke­o­lis

ser i stort sett li­ka­dant ut som ti­di­ga­re. När vi gör vå­ra an­ställ­nings­in­ter­vju­er är för­må­gan att se and­ra män­ni­skors be­hov all­tid av­gö­ran­de. tra­fik­chef, No­bi­na av kla­go­mål ge­ne­rellt, men ock­så ett mins­kat an­tal ti­di­ga av­gång­ar. Be­mö­tan­det är en själv­klar del av ut­bild­ning­en för vå­ra fö­ra­re. kom­mu­ni­ka­tör, Ar­ri­va 61-ÅRI­GE ABBAS OMRANI HAR ARBETAT SOM BUSSCHAUFFÖR I STOCK­HOLM SEDAN 1990. Han är in­te över­ras­kad över kla­gomå­len och sak­nar den yr­kes­stolt­het som fanns förr. ”Då bar jag slips, väst och svar­ta skor på job­bet. I dag är det ing­en som bryr sig.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.